Loading...
Loading...

Naturlig kunskap

Greensway utvecklar naturvårdslösningar och tillhandahåller kvalificerad ekologisk planering vid naturresursexploatering. Vi är baserade i Uppsala nära universitet och forskning, medan flera av våra kunder finns i de naturresursinriktade näringarna runt om i landet. Positionen mellan forskning och näring är det som gör våra tjänster starka och unika.

Skog

Skogen är viktig för vår biologiska mångfald men också som källa till råvara och för upplevelser. Här ska flera olika intressen balanseras. Våra skogliga projekt sträcker sig från uppföljningar i fält till analyser och utredningar.

Infrastruktur

Vårt samhälle är beroende av energi- och transportsystem. För att tillhandahålla det uppstår tyvärr ofta konflikter med miljö och biologisk mångfald. För att balansera dessa nyttor krävs inventeringar, utredningar och åtgärdsplaner.

Stad

Stadsskogar, multifunktionella grönytor och grön infrastruktur blir allt viktigare att bevara i våra växande städer. Vi arbetar både med övergripande planeringssystem och analyser liksom skötselplaner och naturvärdesinventeringar kopplade till stadsplanering.

Mark och vatten

Fungerande ekosystem i mark och vatten är fundamentala delar i vår livsmiljö och levererar viktiga ekosystemtjänster. Vi utför både utredningar, modellering och visualisering kring mark- och vattenfrågor. Inom markekologi har vi också en stark vetenskaplig kompetens.
CANOPY

Greensways digitala plattform

Våra projekt

Vi arbetar både med längre forsknings- och utvecklingsprojekt samt kortare utredningar. Vi jobbar gärna med helhetslösningar där våra tjänster omfattar allt från praktiskt fältarbete till strategiska analyser på kontoret. Nedan visas en del av våra pågående samt genomförda projekt.