Det finns en allt större mängd tillgängliga data som kan analyseras för att skapa underlag och beslutstöd vid olika typer av miljöarbete. Det kan vara data på hydrologiska förhållanden, trädskikt och förekomst av olika arter. Greensway har under flera år varit delaktiga i och drivit olika projekt för att utveckla den här typen av digitala underlag. Nu växer analysverksamhet ytterligare.

Användandet av stora mängder befintliga data för olika typer av analysverktyg och beslutsstöd blir en allt viktigare del av utvecklingen inom många områden. Miljöområdet är inget undantag även om man kanske ligger en bit efter flera andra branscher. Men så sent som för någon vecka sedan meddelade datajätten Microsoft att de i ett initiativ för den biologiska mångfalden kommer att lansera en ny plattform med olika typer av miljödata.

Vi har under flera år utvecklat olika analyser och metoder att hantera befintliga miljödata inom olika FoU-projekt, nu börjar vi landa i tillämpade verktyg som kan användas både vid olika typer av exploatering och vid uppföljning av restaurering, vilket känns jättekul. Det säger Alejandro Ruete, analyschef på Greensway.

Och möjligheten med de nya analysverktygen märks också hos Greensways kunder. Allt fler analysprojekt som bygger på stora befintliga datamängder rullar in. En typ av verktyg som Alejandro och kollegor utvecklat modellerar förekomst av arter baserat på rapporterade fynd till Artportalen. På så sätt blir de fågelskådare, svampplockare och hobbybotaniker som på sin fritid rapporterar in olika arter, en viktig del av både forskning och utredningsarbete.

I de delar av Sverige där det finns relativt många rapporterade fynd kan vi med art- och miljödata med ganska god säkerhet uppskatta var olika arter förekommer, fortsätter Alejandro. Medan vi också visar på var dataunderlaget är för osäkert för att kunna säga något.

Fler uppdrag innebär också behov av fler medarbetare på analyssidan. Idag jobbar fyra personer med våra analysuppdrag, förutom Alejandro även Anton Hammarström, GIS-specialist samt Lina Widenfalk, analytiker inom rumslig ekologi och Greensways vice VD. Under våren har analysteamet förstärkts med Charles Campbell, som tidigare disputerat på modellering av förekomst och utbredning av vitmossor på Uppsala universitet.

Vi ser mycket stora möjligheter med den här typen av analyser, säger Olof Widenfalk, VD på Greensway. Den kunskap som den här typen av verktyg bidrar med kommer att vara viktiga i arbetet med att bevara biologisk mångfald, inte minst för att få rätt åtgärder och hänsyn på rätt plats.

Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de nya digitala möjligheterna inte kan utvecklas om inte den ekologiska kunskapen och artkännedomen också utvecklas.

Vi på Greensway är övertygade om att styrkan i den här typen av verktyg ligger i att ekologisk och digitala delar utvecklas tillsammans, annars lär de inte bli användbara i praktiken, avslutar Olof.