Kraftledningsgator kan utgöra värdefulla livsmiljöer för till exempel blommande växter och pollinatörer, särskilt om underhållet sker med anpassade metoder som gynnar den biologiska mångfalden. Greensway har utvecklat ett verktyg åt E.ON som kartlägger naturvärden inom ledningsnätet med hjälp av fjärranalys och artobservationsdata. Informationen används för att prioritera skötselåtgärder i ledningsnätet. Konceptet är utvecklat i E.ON:s kraftnät i Sverige och ska nu genomgå en koncernvid implementering över hela Europa.

Konventionell skötsel innebär att all högväxande vegetation röjs bort med jämna intervall för att upprätthålla en säker leverans av el. Dock innebär denna skötsel ett ingrepp som kan vara negativt för de arter som lever i kraftledningsgatan. På sikt kan en skötsel anpassad för biologisk mångfald som tar bort högväxande vegetation men samtidigt gynnar exempelvis artrika gräs- och buskmarker också minska det långsiktiga behovet av röjning av i ledningsgatorna. För att åstadkomma dessa synergier mångfald krävs en god ekologisk planering och tillvägagångssätt för att prioritera mellan olika typer av skötsel.

Projektet som går under benämningen SAMS är resultat av ett samarbete mellan E.ON och Greensway. Projektet är den första i sitt slag och använder maskininlärning och AI för att möjliggöra en behovsbaserad skötsel av kraftledningsgator som uppfyller flera mål: ökad kostnadseffektivitet, minskad risk avseende störningar i elöverföringen och hänsyn till naturvärden.

Vi på Greensway är stolta över att vår breda kompetens inom ekologi, naturskötsel, och ekologisk modellering bidrar till E.ON:s utveckling av ekologiskt hållbara lösningar för skötseln av kraftledningsgator i hela Europa.