Under 2018 lanserade Greensway den nya digitala plattform Canopy, som kommer vara grunden för företagets utveckling av digitala verktyg för naturvård och miljö. Vår naturvärdesbedömningsapp är den första produkten på vår plattform! 

– Vi är mycket glada över det stora intresset vi möter när vi berättar om appen för våra kunder. Vi tror att den kommer fylla ett stort behov hos branschen, säger Olof Widenfalk, VD på Greensway.

NVB-appen heter den första appen och den är riktad mot skogsbranschen. Med appen kan den som planerar avverkningar göra noggranna och effektiva naturvärdesbedömningar med hjälp av sin smartphone. NVB-metoden som används har utvecklats av Greensway och har en stadig grund i aktuell naturvårdsforskning. Gränsvärdena i appen är satta utifrån befintlig forskning liksom Skogsstyrelsens nivåer vid nyckelbiotopsinventering. Genom att data samlas in i en smartphone får informationen hög kvalité och går smidigt att spara, dela och arkivera. Appen använder mobilens GPS för att lagra geografiska data och kamera för att dokumentera viktiga strukturer. Satellitbilderna i appen kommer från Google maps, men hela bedömningen sker off-line.

Metoden består av två delar, först en bedömningsdel och en del där du samlar in naturvärdesdata i provytor. För bedömningen anger du vilken typ av bestånd det är och får sedan anpassade flervalsfrågor som hjälper dig att skatta förekomsten av de strukturer som är viktiga för naturvården. Med provytorna samlar du in kvantitativa data som stärker in bedömning och ökar tryggheten för ett korrekt och objektivt resultat.

Provytorna och bedömningen vägs slutligen samman till ett slutbetyg. Slutbetyget ger en vägledning på vilken nivå naturhänsynen behöver vara i beståndet för att naturvärdena långsiktigt ska bevaras. Främst ger betyget ett stöd när det är viktigt att vara extra försiktig och rådgöra med en kollega eller specialist.

När bedömningen är färdig kan den synkas upp mot företagets databassystem där den insamlade informationen lagras som enskilda data eller som pdf-rapport.

Appen är utformad för en framtid där kraven ökar på tydlighet och dokumenterbarhet av hur skogsbruket sköts och att rätt skogar sköts med fokus på naturvärden.

– Samtidigt som vi når ett stort mål när vi nu lanserat en första version av en mobilapp för naturvärdesbedömningar är det också en viktig startpunkt. Vi lägger ner mycket arbete på fortsatt utveckling av teknik och metodik utifrån den plattform vi nu har, och ser stora möjligheter för framtiden, avslutar Olof.

För mer information, kontakta Olof Widenfalk, VD Greensway

070 – 603 96 78 eller olof@greensway.se