Greensway fick i höst uppdraget att undersöka hur produktionsskogar som brunnit i sommar påverkats och vilka naturvärden som kan ha skapats av branden. Sveaskog var uppdragsgivare och området var sommarens största brand, Kårbölebranden.

Ingen kan väl ha missat de otroligt omfattande skogsbränder som rasade i somras runt om i Sverige. Totalt brann över 25 000 hektar, varav de fyra största bränderna täckte ca 20 000 ha. Efter bränderna svalnat fick vi i uppdrag av Sveaskog att åka ut till deras innehav på den största av bränderna, den kring Kårböle. Uppdraget var att besöka den slutavverkningsmogna produktionsskogen för att undersöka hur naturvärdena har utvecklats i området.

Med hjälp av Sveaskogs egna naturvärdesbedömningsmetodik undersökte vi de naturvärden som utvecklats i produktionsskogarna. Dessutom mätte vi hur väl träden i beståndet överlevt branden, hur intensiv branden varit och spår av tidigare bränder i bestånden. Spåren kunde vara äldre kolad ved på gamla silverstubbar eller gamla brandljud.

I landskapet såg vi stor variation i överlevnad och intensitet, men det finns områden där en större andel träd överlevt och präglats av branden. Som väntat hittade vi även spår av tidigare bränder på några av bestånden. Sammantaget har nya möjligheter för brukande av skogen skapats.

Vårt arbete ledde fram till ett underlag för Sveaskog i inför deras samtal med Länsstyrelsen om hur man bäst förvaltar området i fortsättningsvis.