Lina Widenfalk, Greensways vice VD, fick vid en ceremoni i stora aulan på SLU i Uppsala motta lagerkransen och diplomet som ett tecken att hon nu formellt är doktor i ekologi. Efter ceremonin i SLU:s aula följde middag och festligheter på Uppsala slott.

Lina disputerade i februari med en avhandling som beskriver rumsliga mönster i marklevande organismers biologiska mångfald. Biologin hos marklevande djur är fortfarande dåligt utredd och förutom grundläggande ekologisk kunskap om viktiga processer bakom biologisk mångfald så har avhandlingen också bidragit till grundläggande kunskap om marklevande organismers biologi.

Kollegorna på Greensway utbrister hurra, hurra för Lina!

Photo: Jenny Svennås-Gillner/SLU