Medarbetare 2018-05-04T09:46:52+00:00

MEDARBETARE

OLOF WIDENFALK

VD

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel och är ansvarig för våra Utredningar.

070-603 96 78
olof@greensway.se
RESEARCHGATE

LINA WIDENFALK

Vice VD

Lina är vice VD med fokus på organisationsutveckling och FoU. Hennes specialkompetenser är bla landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel. Lina är disputerad i ekologi och på deltid bedriver hon forskning kring bla ekologisk kompensation och tröskelvärden i skoglig naturvård på SLU.

070-281 59 10
lina@greensway.se
RESEARCHGATE

ALEJANDRO RUETE

Verksamhetsansvarig Digitala verktyg

Alejandro är ansvarig för verksamhetsområdet Analyser och Digitalisering. Hans arbete omfattar bla landskapsanalyser och utveckling av verktyg för att hantera artdata och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

073-622 23 99
alejandro@greensway.se
RESEARCHGATE

ANTON HAMMARSTRÖM

GIS, Fjärranalys och IT-ansvarig

Anton är jägmästare med huvudansvar för fjärranalys, GIS, IT och fältteknik. Han har också stor erfarenhet av skogliga hänsynsuppföljningar, skogliga naturvärdesbedömningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och skogsskötselfrågor.

070-568 41 64
anton@greensway.se

MARIA JAKOBSSON

Verksamhetsansvarig Skog

Maria är jägmästare och ansvarig för verksamhetsområde Skog. Förutom verksamhetsutveckling arbetar hon även med skogliga naturvårdsfrågor, naturvärdesbedömningar och naturvärdesinventeringar (NVI).

070-489 29 29
maria.jakobsson@greensway.se

LISA SANDBERG

Kvalitetssäkring Inventeringar

Lisa är biolog och arbetar främst med skogliga naturvärdesbedömningar, kärlväxtinventeringar och naturvärdesinventeringar (NVI). Hon har goda artkunskaper inom kärlväxter, vedsvampar och lavar. Lisa ansvarar även för kvalitetssäkringen av våra inventeringar.

070-200 26 84
lisa@greensway.se

TOMAS AXELSON

Kommunikations- och utbildningsansvarig

Tomas är jägmästare och ansvarar för Greensways kommunikation och arbetar också med våra utbildningar. Han arbetar även med kvalitetsuppföljning, naturvärdesbedömningar och skogsskötselfrågor.

076-899 21 21
tomas.axelson@greensway.se

MAHMOUD MASOUD

Ekonom

Mahmoud är ekonom och arbetar med ekonomi och administration på Greensway.

073-949 59 94
mahmoud@greensway.se

OLLE FINNSTRÖM

Skogsmiljökonsult

Olle är jägmästare och arbetar främst med naturvärdesinventeringar (NVI) och naturvärdesbedömningar. Han har tidigare arbetat på skogsstyrelsen med vattenvårdsfrågor och dessförinnan med oss på Greensway i projekt Norrbottniabanan.

olle@greensway.se

EVA ROMELL

Ekologikonsult

Eva är disputerad skogsekolog med ansvar för kompetensutveckling. Hon har flera års erfarenhet som konsult och specialkompetens inom vegetationskartering och botanisk artinventering. Eva arbetar också med naturvärdesinventeringar (NVI) och artinventeringar i fält.

eva@greensway.se

ELISABET OTTOSSON

Svampexpert

Elisabet har disputerat på vedsvampars ekologi och är Greensways artexpert på svampar, framförallt vedsvampar. Elisabet arbetar deltid hos Greensway och har sitt huvudsakliga arbete på Artdatabanken.

elisabet@greensway.se

SIMON KÄRVEMO

Grod- och kräldjursexpert

Simon är huvudsakligen grod- och kräldjursexpert på Greensway. Han har en bred erfarenhet av tillämpade ekologiska frågeställningar och har bla disputerat på barkborrars ekologi och skador. Huvuddelen av sin tid verkar Simon som forskare med inriktning mot groddjur på Uppsala universitet.

Ansök idag

Vi rekryterar!

LÄS MER