Medarbetare

OLOF WIDENFALK

VD

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel.

018 – 413 72 32
olof@greensway.se
RESEARCHGATE

LINA WIDENFALK

Vice VD

Lina är vice VD med fokus på organisationsutveckling och FoU. Hennes specialkompetenser är bla landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel. Lina är disputerad i ekologi och utför forskning kring bla ekologisk kompensation,klimatanpassad naturvård och rumslig fördelning av skogliga avsättningar.

018 – 413 72 35
lina@greensway.se
RESEARCHGATE

ALEJANDRO RUETE

Analyschef

Alejandro är ansvarig för Greensways analysverksamhet, såväl metodutveckling som utveckling av digitala system. Hans arbete omfattar bla populations- och landskapsanalyser samt utveckling av verktyg för att bättre förstå och hantera art- och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

018 – 413 72 36
alejandro@greensway.se
RESEARCHGATE

STAFFAN ROOS

Senior konsult

Staffan är senior konsult på Greensway, med fokus på praktiska naturvårdslösningar för fåglar. Han har disputerat på SLU 2004 och har sedan dess arbetat med forskning och naturvård i Sverige och Storbritannien. Han har stor erfarenhet av ledarskapsfrågor och organisationsutveckling, samt bred kompetens inom ornitologi, statistik och konfliktlösning inom naturvården.

018-413 72 43
072-401 93 20
staffan.roos@greensway.se
RESEARCHGATE

TOMAS AXELSON

Utbildningsansvarig

Tomas är utbildningsansvarig och leder SYN-kurser för skogsbruket samt andra kurser i naturvårdsinriktad skogsskötsel. Han arbetar även med Greensways kommunikation samt utför skogliga inventeringar och naturvärdesbedömningar. Tomas är jägmästare och har tidigare arbetat som naturbrukslärare i biologi.

018 – 413 72 34
tomas.axelson@greensway.se

OLLE FINNSTRÖM

Naturmiljöspecialist

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med utredningar och inventeringar riktat mot naturvård, naturhänsyn och artbevarande. Detta inkluderar bland annat naturvärdesinventeringar (NVI), naturvärdesbedömningar, artinventeringar, artskyddsfrågor, miljöutredningar och tillståndsärenden.

018 – 413 72 37
olle@greensway.se

SAMUEL KEITH

Vik fältansvarig

Sam är utbildad som naturgeograf från the University of Sheffield och skogsvetare på SLU. Hos Greensway jobbar han med planeringen av både fältinventering & vårt fältprogram. Han utför olika typer av inventeringar som inkludera skogliga uppföljningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och olika artinventeringar t.ex fågelinventeringar i skogliga -och våtmarksmiljöer.

018-4137242
Samuel.Keith@greensway.se

BEREN VAN DUIJN

Fältekolog

Beren är utbildad biolog med inriktning på skoglig naturvård. Hos oss arbetar han med artinventeringar, främst insekter och kärlväxter, samt skogliga uppföljningar och naturvärdesbedömningar. Beren är stationerad i Umeå.

018 – 413 72 38
beren.vanduijn@greensway.se

CHARLES CAMPBELL

Analytiker/Inventerare

 Charles arbetar med olika typer av landskaps- och artanalyser, som beslutsstöd för olika naturvårdsåtgärder . Han utför också artinventeringar av framförallt mossor och kärlväxter, men även en del insektsgrupper. Charles har doktorerat i växtekologi på Uppsala universitet.

018 – 413 72 41
charles.campbell@greensway.se

JULIA LÖÖF-EKSTRÖM

Miljökonsult och GIS-analytiker

Julia är miljövetare och geograf med specialisering inom miljölagstiftning, ekosystemförvaltning och naturvård. På Greensway arbetar hon med GIS- och fjärranalyser för utvärdering och beslutsstöd kring naturvårdsåtgärder och i miljöutredningar. Hon är även ansvarig för vårt interna GIS-arbete och support kring NVB-appen.

018 – 413 72 39
julia.loof-ekstrom@greensway.se

JONAS JOSEFSSON

Senior konsult

Jonas är senior konsult på Greensway med fokus på kvalitativ och kvantitativ utvärdering av miljöpolicy och ekologisk restaurering. Han har disputerat vid SLU och har lång erfarenhet av arbete med åtgärder för biologisk mångfald, framför allt i odlingslandskapet. Jonas tillför ett viktigt perspektiv i våra projekt genom sin expertis inom studiedesign och systematisk kunskapssammanställning.

018 – 413 72 44
jonas.josefsson@greensway.se
RESEARCHGATE

MAJA ÖSTLUND

Jägmästare

Fältprogrammet: 2020 & 2021

Maja genomförde Greensways fältprogram 2020 och arbetade då främst med kärlväxtinventeringar och skogliga uppföljningar. Hon läser under terminerna till jägmästare i Umeå med sikte på att ta en master i skoglig ekologi. Maja kommer att göra sin andra säsong på fältprogrammet 2021.

maja.ostlund@greensway.se

ADAM TRAPP

Naturvårdsbiolog

Fältprogrammet: 2021

Adam har kandidatexamen i naturvårdsbiologi och har framför allt studerat naturvårdsarter i skog, men även kärlväxter i mer öppna miljöer. Han gör sin första säsong hos Greensway och kommer bland annat att utföra kärlväxt och artinventeringar åt både kommuner och privata kunder.

adam.trapp@greensway.se

JAKE BULL

Fältekolog

Fältprogrammet: 2021

Jake är utbildad naturekolog och har sen tidigare jobbat som konsult i Storbritannien. Han har en bred artkunskap och kommer att förstärka vårt fältteam. Under fältprogrammet ska Jake jobba delta i inventering av groddjur, fåglar och skogliga hänsyns uppföljningar.

jake.bull@greensway.se

INDRE CEPUKAITE

Naturvårdsbiolog

Fältprogrammet: 2019

Indre är zoolog och avslutar nu sina studier inom ekologi och naturvård. Hon har bred fälterfarenhet av inventeringar av bla däggdjur, insekter och fjällväxter. Indre deltog i Greensways fältprogram 2019 och stärker nu vårt fältteam under säsongen. Hon genomför avverkningsuppföljning, skogliga karteringar och inventering av kärlväxter och insekter.

indre.cepukaite@greensway.se

MARIA JAKOBSSON

Föräldraledig

Maria är jägmästare och ansvarar för fältverksamheten på Greensway. Förutom verksamhetsutveckling arbetar hon med skogliga naturvårdsfrågor, har stor erfarenhet av naturvärdesbedömningar och naturvärdesinventeringar (NVI) samt skogliga inventeringar och skötselfrågor.

ANTON HAMMARSTRÖM

Föräldraledig

Anton är jägmästare med huvudansvar för GIS och fjärranalys, samt ansvarar för utvecklingen av vår NVB-app. Han har stor erfarenhet av skogliga hänsynsuppföljningar, skogliga naturvärdesbedömningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och skogsskötselfrågor. Anton är stationerad i Umeå.

ANSÖK IDAG

Vi rekryterar!

LÄS MER