Lina Widenfalk

VD

Lina är VD med fokus på strategi, organisationsutveckling och ekonomisk styrning. Lina är disputerad i ekologi och utför forskning kring bla ekologisk kompensation, klimatanpassad naturvård och skoglig naturvård. Hon är specialiserad inom landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel.

018 – 413 72 35
lina@greensway.se
RESEARCHGATE

Staffan Roos

Vice VD

Staffan är vice VD på Greensway, med fokus på ledarskapsfrågor och organisationsutveckling. Han har disputerat på SLU 2004 och har sedan dess arbetat med forskning och naturvård i Sverige och Storbritannien. Han har stor erfarenhet av och kompetens inom ornitologi, statistik och konfliktlösning inom naturvården.

018 – 413 72 43
072-401 93 20
staffan.roos@greensway.se
RESEARCHGATE

Olof Widenfalk

Affärsstrateg

Olof är affärsstrateg hos Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel.

018 – 413 72 32
olof@greensway.se
RESEARCHGATE

Alejandro Ruete

Analyschef

Alejandro är ansvarig för Greensways analysverksamhet, såväl metodutveckling som utveckling av digitala system. Hans arbete omfattar bla populations- och landskapsanalyser samt utveckling av verktyg för att bättre förstå och hantera art- och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

018 – 413 72 36
alejandro@greensway.se
RESEARCHGATE

Olle Finnström

Naturmiljöspecialist

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med utredningar och inventeringar riktat mot naturvård, naturhänsyn och artbevarande. Detta inkluderar bland annat naturvärdesinventeringar (NVI), naturvärdesbedömningar, artinventeringar, artskyddsfrågor, miljöutredningar och tillståndsärenden.

018 – 413 72 37
olle@greensway.se

Jonas Josefsson

Senior konsult

Jonas är senior konsult på Greensway med fokus på kvalitativ och kvantitativ utvärdering av miljöpolicy och ekologisk restaurering. Han har disputerat vid SLU och har lång erfarenhet av arbete med åtgärder för biologisk mångfald, framför allt i odlingslandskapet. Jonas tillför ett viktigt perspektiv i våra projekt genom sin expertis inom studiedesign och systematisk kunskapssammanställning.

018 – 413 72 44
jonas.josefsson@greensway.se
RESEARCHGATE

Adam Ekholm

Senior konsult

Adam är ekologisk utredare och analytiker på Greensway. Där jobbar han främst med utredningar, men också naturvärdesbedömningar och skogliga SYN-utbildningar. Adam har disputerat och forskat vid SLU med fokus på insektsekologi, men också studerat effekter av hyggesfritt skogsbruk på skoglig tillväxt och biologisk mångfald.

018 – 413 72 31
adam.ekholm@greensway.se

Charles Campbell

Analytiker/Inventerare

 Charles arbetar med olika typer av landskaps- och artanalyser, som beslutsstöd för olika naturvårdsåtgärder . Han utför också artinventeringar av framförallt mossor och kärlväxter, men även en del insektsgrupper. Charles har doktorerat i växtekologi på Uppsala universitet.

018 – 413 72 41
charles.campbell@greensway.se

Malin Lundberg

Fältekolog

Malin är biolog med inriktning på ekologi och naturvård. På Greensway jobbar Malin med utredningar och inventeringar av naturmiljöer som naturvärdesinventeringar och inventering av olika artgrupper. Hon har stor erfarenhet av fältarbete och har tidigare jobbat som ekologikonsult i Irland där hon bland annat genomfört naturvärdes- och fladdermusinventeringar, samt utfört miljökonsekvensutredningar för Natura 2000-prövning.

018 – 413 72 33
malin.lundberg@greensway.se

Anna Engman

GIS-analytiker

Anna är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och SLU med inriktning på hydrologi. På Greensway arbetar Anna med GIS-analyser och kartframställning och har ett särskilt fokus på mark och vatten.

018 – 413 72 45
anna.engman@greensway.se

Jake Bull

Fältekolog

Jake är utbildad biolog med inriktning på naturvård och ekologi. Hos oss arbetar Jake med bland annat skogliga uppföljningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och detaljerade inventeringar av olika artgrupper, inklusive groddjur, fåglar och kärlväxter.

018 – 413 72 42
jake.bull@greensway.se