Medarbetare

OLOF WIDENFALK

VD

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel.

018 – 413 72 32
olof@greensway.se
RESEARCHGATE

LINA WIDENFALK

Vice VD

Lina är vice VD med fokus på organisationsutveckling och FoU. Hennes specialkompetenser är bla landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel. Lina är disputerad i ekologi och utför forskning kring bla ekologisk kompensation,klimatanpassad naturvård och rumslig fördelning av skogliga avsättningar.

018 – 413 72 35
lina@greensway.se
RESEARCHGATE

ALEJANDRO RUETE

Analyschef

Alejandro är ansvarig för Greensways analysverksamhet, såväl metodutveckling som utveckling av digitala system. Hans arbete omfattar bla populations- och landskapsanalyser samt utveckling av verktyg för att bättre förstå och hantera art- och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

018 – 413 72 36
alejandro@greensway.se
RESEARCHGATE

ANTON HAMMARSTRÖM

GIS-specialist

Anton är jägmästare med huvudansvar för GIS och fjärranalys, samt ansvarar för utvecklingen av vår NVB-app. Han har stor erfarenhet av skogliga hänsynsuppföljningar, skogliga naturvärdesbedömningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och skogsskötselfrågor. Anton arbetar från Umeå.

018 – 413 72 31
anton@greensway.se

TOMAS AXELSON

Utbildningsansvarig

Tomas är utbildningsansvarig och leder SYN-kurser för skogsbruket samt andra kurser i naturvårdsinriktad skogsskötsel. Han arbetar även med Greensways kommunikation samt utför skogliga inventeringar och naturvärdesbedömningar. Tomas är jägmästare och har tidigare arbetat som naturbrukslärare i biologi.

018 – 413 72 34
tomas.axelson@greensway.se

OLLE FINNSTRÖM

Naturmiljöspecialist

Olle är jägmästare med inriktning på biologi och skogsskötsel. På Greensway arbetar han med utredningar och inventeringar riktat mot naturvård, naturhänsyn och artbevarande. Detta inkluderar bland annat naturvärdesinventeringar (NVI), naturvärdesbedömningar, artinventeringar, artskyddsfrågor, miljöutredningar och tillståndsärenden.

018 – 413 72 37
olle@greensway.se

SAMUEL KEITH

Vik. Fältansavrig

Sam är utbildad som naturgeograf från the University of Sheffield och skogsvetare på SLU. Hos Greensway jobbar han med planeringen av både fältinventering & vårt fältprogram. Han utför olika typer av inventeringar som inkludera skogliga uppföljningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och olika artinventeringar t.ex fågelinventeringar i skogliga -och våtmarksmiljöer.

018-4137242
Samuel.Keith@greensway.se

BEREN VAN DUIJN

Fältekolog

Beren är utbildad biolog med inriktning på skoglig naturvård. Hos oss arbetar han med artinventeringar, främst insekter och kärlväxter, samt skogliga uppföljningar och naturvärdesbedömningar.

018 – 413 72 38
beren.vanduijn@greensway.se

CHARLES CAMPBELL

Analytiker/Inventerare

 Charles arbetar med olika typer av landskaps- och artanalyser, som beslutsstöd för olika naturvårdsåtgärder . Han utför också artinventeringar av framförallt mossor och kärlväxter, men även en del insektsgrupper. Charles har doktorerat i växtekologi på Uppsala universitet.

018 – 413 72 41
charles.campbell@greensway.se