• Guide för biologisk mångfald

  För att förtydliga och inspirera i det praktiska arbetet med att gynna biologisk mångfald i Stockholm har Greensway tagit fram [...]

 • Norrbottniabanan

  Greensway utförde under sommaren och hösten 2022 en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard vid utvalda vattendrag längs den planerade dragningen [...]

 • Naturvärden i vägkantsmiljöer

  Pollinatörer har en nyckelroll i ekosystemen och förser oss med viktiga ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att identifiera och förstärka [...]

 • Biologisk mångfald vid solparker

  Greensway jobbar med solcellsföretaget Alight som hjälper stora företag i övergången till fossilfri och hållbar elproduktion. I Alights arbete [...]

 • Brun gräsfjäril

  Brun gräsfjäril Småbrutna landskap med hävdade gräsmarker av varierande intensitet var tidigare allmänna i Sverige men har blivit allt ovanligare. [...]

 • Utvärdera restaurering av våtmarker

  Utvärdera restaurering av våtmarker Det utförs idag många våtmarksrestaureringar i Sverige och globalt. Dessa görs både för att gynna ekosystemtjänster [...]

 • Skogliga framtidsanalyser

  Skogliga framtidsanalyser Under hösten 2018 startades ett två årigt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Dalarna, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Sveriges Lantbruksuniversitet [...]

 • Restaurering av våtmarker

  Restaurering av våtmarker Många svenska våtmarker har genom tiderna dikats för slåtter eller ökad skogsproduktion, vilket påverkar den naturliga hydrologin [...]

 • Vegetationsuppföljning vägbygge

  Vegetationsuppföljning vägbygge Trafikverket började hösten 2018 att bygga en väg mellan Sälen och Rörbäcksnäs då delar av den gamla vägsträckan [...]

 • Handlingsplan biologisk mångfald