I Karlstads kommun arbetar man aktivt med flera olika typer av naturvårdsarbeten. Genom ett ramavtal med kommunen har Greensway fått möjlighet att genomföra flera naturvärdesinventeringar i naturreservat, urbana skogsområden och i samband med infrastrukturprojekt. Det mest omfattande projektet hittills handlar om att kartlägga förekomsten av skalbaggen reliktbock (Nothorhina muricata) som är rödlistad som nära hotad (NT) i Sverige.

Projektet finansieras delvis genom LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen). Inventeringen utfördes under december 2019 och fokuserade på att hitta spår av skalbaggarna i stadsnära skogsområden och friluftsområden. Reliktbocken är beroende av gamla och grova tallar i solbelysta lägen. Värdträden utnyttjas ofta under lång tid, ibland flera decennier och tallarna utvecklar med tiden ett karakteristiskt utseende med flagnad bark och gulaktig färg där kådan trängt fram ur stammen.

Inventeringen visar att flera områden i Karlstads tätort utnyttjas flitigt av reliktbocken. Den rikliga förekomsten av gammal tall i stadsnära skogsområden och i parker verkar vara betydelsefulla för arten. Med ny kunskap och nya skötselplanerna finns nu stor möjlighet att bevara arten och skapa möjligheter för nya populationer att etablera sig på sikt. Med dagens skogslandskap – där glesa brandpåverkade tallskogar med gamla grova träd är ovanligare – kan dessa stadsmiljöer innebära viktiga alternativa habitat för arten.

Den offentliga naturvården i Sveriges drivs förutom av staten till stor del av Sveriges kommuner.  Många olika värden ska samsas i kommunala naturområden, framförallt biologiska värden och rekreationsvärden. Kommuner kan idag själva initiera olika former av naturskydd och naturvårdsprojekt. Ibland finns möjligheter att driva lokala naturvårdsprojekt med stöd av statliga medel genom LONA- och LOVA-projekt. Förutom detta ansvarar kommunerna för hanteringen av alla de naturvärden som finns på kommunalt ägda marker, inte minst i samband med exempelvis exploatering och byggnationer. Engagemanget och naturvårdsarbetet är dock till stor del frivilligt. Vi på Greensway tycker det är viktigt och intressant att få vara en del i arbetet med att öka naturvärdena i våra städer.