Plan4Heat

Att göra uppvärmningen av hus i nya bostadsområden så miljövänlig och kostnadseffektiv som möjligt är viktigt för varje kommun runt om i Sverige. För att lösa det problemet har Sveriges kommuner fått ett nytt verktyg, utvecklat av Ramböll och Greensway. Det är ett nytt webbverktyg där olika uppvärmningsalternativ kan beräknas och vägas mot varandra. Du kan enkelt ställa in de förutsättningar som gäller för platsen och det planerade bostadsområdet. Tidigare har det funnits ett tidskrävande excelark där du har kunnat undersöka möjligheterna, men behovet fanns av något betydligt bättre och smidigare. Det nya webbverktyget har utvecklats på uppdrag av Energikontoret Mälardalen och är finansierat av Energimyndigheten.

När kommuner planerar byggandet av nya eller förtätning av gamla bostadsområden behöver de besluta om hur bostäderna i området ska kunna värmas upp på bästa sätt. Ett mycket vanligt uppvärmningssätt är med fjärrvärme från ett stort värmeverk i kommunen, varifrån värme leds vattenburet till hem runt om i tätorterna. Ett problem med det är att ju längre sträcka värmen behöver transporteras från värmeverket ju mer tappar den i energi och kraft.

På senare tid har ett nytt koncept av uppvärmning vuxit i popularitet, nämligen närvärme. Förenklat är det ett litet värmeverk, placerat närmre bostadshusen och sammanlänkat i ett litet nätverk av värmeledningar. Det kan vara ett alternativ både till fjärrvärme från ett stort värmeverk men även till enskilda hus och deras små, egna uppvärmningskällor som värmepumpar.

Frågan är när de olika alternativen lämpar sig bäst. Det gäller att optimera, dels ur ett kostnadseffektivt perspektiv, dels ur ett miljömässigt perspektiv. Det finns ett stort antal parametrar att ta hänsyn till och tidigare har det varit svårt för kommuningenjörer att överblicka detta.

Excelark blir webbverktyg

Sedan tidigare finns det ett Excelark som använts internationellt för att försöka beräkna detta. Excelarket har upplevts som besvärligt att använda och har heller inte varit anpassat till svenska förhållanden. Med sin expertkunskap om värmesystem fick Ramböll i uppdrag att ordna ett enklare sätt att göra beräkningarna och tog hjälp av oss på Greensway för att digitalisera excelarket och bygga ett verktyg.

Lösningen blev att ta fram ett nytt webbverktyg där alternativen enkelt och överblickbart kan beräknas och vägas mot varandra. Webbverktyget heter Plan4Heat har och är en digitalisering av excelarket tagits fram av Ramböll och Greensway på uppdrag av Energikontoret Mälardalen med finansiering av Energimyndigheten.

Med Plan4Heat kan den som planerar bostadsområdet undersöka vilket uppvärmningssystem som blir bäst lösning givet de parametrar som är aktuella. Planeraren kan också testa om att variera olika parametrar för att se när olika alternativ är mest optimala. Variation i hela kedjan från värmekälla, via ledningsnät och bostadsområdes placering till storlek och konstruktion på husen som planeras byggas i området. Till det vägs också kostnader för energikälla in. Med Plan4Heat kan ett välgrundat beslut fattas på ett enkelt och tydligt sätt som optimerar investeringsbeslutet ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.