Infrastruktur

Vårt samhälle är beroende av energi- och transportsystem. För att tillhandahålla det uppstår tyvärr ofta konflikter med miljö och biologisk mångfald. För att balansera dessa nyttor krävs inventeringar, utredningar och åtgärdsplaner. Just nu är vi också med och driver den första vetenskapliga studien kring ekologisk kompensation.

Naturvärdesinventeringar

För att ta hänsyn till biologisk mångfald vid utveckling av samhället behövs naturvärdesinventering som grund. Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard, SS 199000:2014, är att beskriva och värdera naturområden i ett avgränsat område, utifrån artförekomster och biotopkvaliteter. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering.

Riktade artinventeringar

Riktade artinventeringar kan vara värdefulla som underlag vid planering eller uppföljning av naturvårdande skötselåtgärder eller inför en exploatering. Vi utför olika typer av riktade artinventeringar utefter behov och har en stor samlad artkunskap och erfarenhet av inventeringar av bland annat kärlväxter, ved- och marksvampar, lavar och olika insektsgrupper

Ekologisk kompensation

När exploatering av naturmark med höga bevarandevärden inte kan undvikas så kan olika komensationsåtgärder bli aktuella, antingen på grund av lagkrav eller utifrån myndighetsbeslut. Här kan restuarering eller naturvårdsskötel av närliggande områden ingå liksom skapande av nya naturmiljöer. Många aspekter behöver vägas samman och uppföljning av åtgärderna är avgörande. Lina Widenfalk på Greensway leder inom SLU ett av de första forskningsprojekten i Sverige som undersöker den ekologiska relevansen hos olika kompensationsåtgärder. Greensway tar fram kompensationplaner och strategier för ett långsiktigt arbete med ekologisk kompensation.