Inventering2018-05-02T18:20:47+00:00

INVENTERING

Vi är ett team med bred kompetens och erfarenhet av flera olika typer av inventeringar och uppföljningar i fält. Nedan följer exempel på de inventeringstjänster vi erbjuder och som vi regelbundet jobbar med.

Naturvärdesinventeringar enligt svensk standard

För att ta hänsyn till biologisk mångfald vid utveckling av samhället behövs naturvärdesinventering som grund. Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard, SS 199000:2014, är att beskriva och värdera naturområden i ett avgränsat område, utifrån artförekomster och biotopkvaliteter. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering.

Skogliga naturvärdesbedömningar

Skogsbruk certifierat enligt FSC (Forest Stewartship Council) innebär krav på att frivilliga avsättningar håller hög kvalitet – att avsättningarna har höga naturvärden eller har förutsättningar att utveckla sådana inom en överskådlig framtid. Syftet med att göra skogliga naturvärdesbedömningar är att beskriva vilka naturvärden som idag finns i ett bolags skogar så att avsättningar tydligt kan motiveras, samt prioriteringar göras mellan olika avdelningar. Dessutom kan landskapsekologiska sammanställningar och avstämningar mot nationella strategier göras.

Riktade artinventeringar

Riktade artinventeringar kan vara värdefulla som underlag vid planering eller uppföljning av naturvårdande skötselåtgärder eller inför en exploatering. Vi utför olika typer av riktade artinventeringar utefter behov och har en stor samlad artkunskap och erfarenhet av inventeringar av bland annat kärlväxter, ved- och marksvampar, lavar och olika insektsgrupper.

Kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn i slutavverkning

Lämnas rätt mängd hänsyn och är det rätt hänsyn som lämnas? Det kan vi hjälpa dig att svara på. Sedan 1993 års skogspolitik är ambitionen inom skogsbruket jämställda produktions- och miljömål. Genom uppföljningar av lämnad hänsyn vid slutavverkning håller du koll på hur väl de levs upp till på ditt bolags marker.