Mark och vatten

Fungerande ekosystem i mark och vatten är fundamentala delar i vår livsmiljö och levererar viktiga ekosystemtjänster. Vi utför både utredningar, modellering och visualisering kring mark- och vattenfrågor. Inom markekologi har vi också en stark vetenskaplig kompetens.

Markfaunaanalyser

Den biologiska mångfalden i marken uppmärksammas sällan, men den är inte desto mindre betydelsefull. Den är inte minst betydelsefull för viktiga processer i marken, som exempelvis nedbrytning. Organismsamhället är också en bra indikator på markens föroreningsstatus. Undersökning av markfauna är alltså en måttstock på markens hälsa. På greensway har vi kompetens på högsta vetenskapliga nivå när det gäller markfauna och markekologi och vi utför uppdrag åt både universitet och privata aktörer.

Förorenad mark

När våra städer expanderar och tar gammal industrimark i besittning är det viktigt att hantera de föroreningar som ofta förekommer. På Greensway besitter vi framförallt kunskapen att genom avläsning av markfauna få en bild av markens föroreningsstatus samt kvittens på att resaurering och sanering har haft önskad effekt.

Vattenundersökningar

Allt oftare jobbar vi också med vattenfrågor. Framförallt bidrar vi med vår höga kompetens inom modellering. Bland annat tittar vi på utvecklingen för biologisk mångfald i våtmarker, men även modellering av föroreningar finns med bland de nya projekten. Sedan två år driver vi också ett projekt ocm gölgrodans spridningsekologi tillsammans med bland annat Uppsala universitet, skogsbolagen Bergvik och BillerudKorsnäs, Länsstyrelsen och skogsstyrelsen.

Dagvattenutredning

Dagvattenhantering är en mycket viktig fråga i våra tätorter. Det handlar både om att undvika höga flöden och översvämningar, samt att förhindra att föroreningar och partiklar transporteras ut i sjöar och vattendrag. Dagvatten hantering innebär stora utmaningar men med ny kunskap ser vi ocks stor utvecklingspotential och möjligheter framåt. Vi angriper dagvattenfrågor framförallt genom modellering och övergripande utredningar.