Stad

Stadsskogar, multifunktionella grönytor och grön infrastruktur blir allt viktigare att bevara i våra växande städer. Vi arbetar både med övergripande planeringssystem och analyser liksom skötselplaner och naturvärdesinventeringar kopplade till stadsplanering.

Naturvärdesinventeringar

För att ta hänsyn till biologisk mångfald vid utveckling av samhället behövs naturvärdesinventering som grund. Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard, SS 199000:2014, är att beskriva och värdera naturområden i ett avgränsat område, utifrån artförekomster och biotopkvaliteter. Naturvärdesinventeringar tas ofta fram som underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för att kunna bedöma påverkan på naturmiljöer vid till exempel en exploatering.

Skötsel och förstärkningsåtgärder

För att naturområden ska hålla hög kvalitet, både för rekreation och biologisk mångfald krävs ofta olika typer av förstärkningsåtgärder och skötsel. Det kan exempelvis handla om hävd av gräsmarker eller att röja luckor och friställa gamla träd vars naturvärden ofta ökar med solexponering. Inom Greensway finns såväl hög vetenskaplig som praktisk kompetens på området. Under publikationer kan man se flera exempel på detta.

Sociala värden

Ingenstans har de sociala värdena större fokus än i den stadsnära naturen. Här är också andra aspekter på naturvård viktiga, som de estetiska och upplevelsemässiga värdena. Att ta tillvara naturens variationer och synliggöra dem i vardagsnaturen är en nyckel i att öka besöken i naturen. Vi kombinerar vår kunskap inom naturvård med att analysera rörelsestråk i din stad för att planera och skapa största möjliga värden för era invånare.

Grön infrastruktur

Många perspektiv och intressen ska tas tillvara utifrån en begränsad yta inom städer. Det krävs god planering och ett helhetsperspektiv för att sammanväga allt och utföra så effektiva naturvårdsåtgärder som möjligt. Genom att ha ett landskapspersektiv och ta in flera olika artgruppers krav i analyser av hur naturområden i och kring staden hänger samman kan planer för grön infrastruktur möjliggöra bättre planering och prioritering av naturvården.