Artdata i naturvårdsarbetet

ANVÄNDNING OCH TOLKNING

Användning och analys av artdata i tillämpad ekologi

Studerar du biologi på avancerad nivå, eller arbetar du med naturvård? Vill du lära dig mer om informationssystem och databaser över primära biodiversitetsdata? I denna kurs lär du dig om potentiella tillämpningar och hur du kan analysera denna typ av data. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och vår målsättning är att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet.

GENOMFÖRANDE

Omfattar en 2–5 dagar lång utbildning som kan anpassas efter behov, beroende på förkunskaper och djup som krävs i statistiska analyser och analyser av egna data. Kursen inkluderar både teori och praktik där de praktiska delarna genomförs såväl genom datorövningar som ute i fält. I den fullständiga versionen av kursen avslutas detta med en presentation och diskussion av enskilda arbeten eller grupparbeten.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig dels till avancerade studenter och doktorander inom biologi och relaterade ämnen, som t.ex. naturvård, viltvård, förvaltning av naturresurser eller folkhälsa. Den riktar sig även till personal vid t.ex. länsstyrelser eller konsultföretag som arbetar med tillämpad ekologi.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande kunskaper i GIS krävs. Beroende på de moduler som ska ingå kan grundläggande kunskaper om statistiska regressionsmodeller behövas och studenter har även möjlighet att ta med en egen datasats (ej omfattande) eller en frågetällning de arbetar på för att analysera under kursen.

Kursansvarig är Alejandro Ruete, landskapsanalytiker och utvecklar verktyg för att hantera art- och miljödata. Han har tidigare disputerat vid institutionen för ekologi på SLU i Uppsala samt arbetat som forskare på Artdatabanken.

INNEHÅLL

  • Digitala tekniker för övervakning och insamling av artobservationer (t.ex. iNaturalist, Epicollect5)
  • Rapportering (uppladdning) av observationer till webbaserade databaser (t.ex. Artportalen)
  • Genomgång över hur man tillgår och hanterar data via Svenska Lifewatch Analysportal, GBIF Data Explorer och R-skript
  • Statistiska analyser av partiskhet och informationsluckor

MÅL

Kursen syftar till att introducera kursdeltagarna till informationssystem och databaser över primära biodiversitetsdata samt dess historia, inneboende egenskaper och potentiella tillämpningar. Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna:

  • Konstruera och använda digitala tekniker för att samla in biologiska data i fält och ladda upp dem till globala databaser.
  • Ladda ner primära data från databaser som är relevanta för en vetenskaplig frågeställning.
  • Kritiskt jämföra olika källor av primära data när det gäller inneboende skevhet och fel.
  • Analysera och korrigera skevhet som förekommer i olika dataset.
  • Kritisera och bedöma slutsatser baserade på presence-only data och den statistiska metod som används.


27 april27 och 28 aprilNÄR?

Arrangeras vid förfrågan