GRUNDLÄGGANDE NATURVÄRDESBEDÖMNING

Grundläggande naturvärdesbedömning

Jobbar du med skoglig planering? Vill du lära dig att genomföra grundläggande naturvärdesbedömning, att kunna rangordna olika områdens kvalité för att avgöra behov av hänsyn samt att kunna ge lämpliga skötselförslag i områden av NS- och PF-karaktär? Då är denna SYN-kurs något för dig. Våra erfarna kursledare lotsar dig genom både teoretiska och praktiska moment med målsättningen att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet.

GENOMFÖRANDE

Kursen omfattar 2 dagar med både en teori (innedel) samt en praktisk del i fält. För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

MÅLGRUPP

All personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc).

FÖRKUNSKAPER

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande kursen Natur- och kulturmiljövård.

Kursansvarig är Olof Widenfalk, som har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötelserie.

INNEHÅLL

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:

 • topografi och markförhållanden
 • hydrologi
 • beståndsklimat
 • trädskiktets sammansättning och karaktär
 • träd med speciella egenskaper
 • olika former av död ved
 • växttäcke/bördighet
 • naturlig störningsdynamik
 • historiskt nyttjande

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna genomföra grundläggande naturvärdesbedömning med vedertagen metod som underlag för miljö- och naturvårdsplanering och urval av avsättningar för naturvårdsändamål
 • kunna rangordna olika områdens/biotopers kvalité för att avgöra behov av hänsyn
 • kunna ge lämpliga skötselförslag i områden av NS- och PF-karaktär.NÄR?

Nya datum publiceras under början av 2019