NATUR- OCH KULTURHÄNSYN

GRUNDKURS

Natur- och kulturhänsyn (grundkurs)

Jobbar du med planering, planläggning eller skötsel av skog? Vill du lära dig mer om skötselåtgärder för naturvård och rekreation eller hur du lämnar rätt hänsyn vid avverkning? Vill du också lära dig mer om de ekologiska orsakerna till olika åtgärder och hur dessa regleras med lagstiftning och certifiering? Då är denna SYN-kurs något för dig. Våra erfarna kursledare lotsar dig genom både teoretiska och praktiska moment med målsättningen att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet.

GENOMFÖRANDE

Omfattar en 2 dagar lång fältutbildning samt förberedande webbutbildning. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt test. Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturmiljövård, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturmiljövård – förnyelse.

MÅLGRUPP

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogen.

FÖRKUNSKAPER

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande

Kursansvarig är Olof Widenfalk, som har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötelserie.

INNEHÅLL

Miljömål
Lagstiftning och samrådsrutiner
EU’s vattendirektiv
Biologisk mångfald
Nyckelbiotoper
Hoten mot biologisk mångfald
Rödlistade arter
Natur- och kulturskogens dynamik
Naturvärdesbedömning
Vardaglig naturhänsyn i skogsbruket
Negativa miljöeffekter av skogsbruk
Gröna planer och ekologisk landskapsplanering
Målklassning av skogsmark
Certifiering av skogsbruk
Forn- och Kulturlämningar från olika tider i skogsmark
Skador på kultur- och fornlämningar
Hänsyn och handlingssätt vid skogliga åtgärder i samband med forn- och kulturlämningar
Skogens sociala värden

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • känna till begreppen biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
 • känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
 • känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
 • kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
 • känna till innehållet i EU’s vattendirektiv
 • kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
 • kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
 • kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC
 • känna till kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
 • översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
 • känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
 • kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
 • känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer.NÄR?

Nya datum publiceras under början av 2019