Grundläggande

Naturvärdesbedömning (NVB)

För dig som jobbar med skoglig planering i någon form. Lär dig att genomföra grundläggande naturvärdesbedömning.

Kurstillfällen 2023

Uppsala 30 mars

Leksand 20 april

Brunflo 11 maj

Leksand 15 juni

Anmälan

Grundläggande naturvärdesbedömning (NVB)

Våra erfarna kursledare lotsar dig genom både teoretiska och praktiska moment med målsättningen att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet.

GENOMFÖRANDE

Kursen utförs dels med Greensways speciellt framtagna studiematerial som läses in på distans före vi träffas i fält. Under fältdagen besöker vi flera olika skogstyper och med hjälp av NVB-appen som Greensway utvecklat lär vi oss att genomföra en naturvärdesbedömning. För att minimera risken för att värdefulla skogsbiotoper avverkas eller skadas av misstag är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

MÅLGRUPP

All personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc).

FÖRKUNSKAPER

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande kursen Natur- och kulturmiljövård.

INNEHÅLL

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:

 • topografi och markförhållanden
 • hydrologi
 • beståndsklimat
 • trädskiktets sammansättning och karaktär
 • träd med speciella egenskaper
 • olika former av död ved
 • växttäcke/bördighet
 • naturlig störningsdynamik
 • historiskt nyttjande

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna genomföra grundläggande naturvärdesbedömning med vedertagen metod som underlag för miljö- och naturvårdsplanering och urval av avsättningar för naturvårdsändamål
 • kunna rangordna olika områdens/biotopers kvalité för att avgöra behov av hänsyn
 • kunna ge lämpliga skötselförslag i områden av NS- och PF-karaktär.

Adam Trapp är biolog med inriktning mot naturvård och har bland annat arbetat med naturvärdesbedömningar och hänsynsplanering kopplat till artskyddsfrågor, både i samband med skogliga åtgärder och åt myndigheter. Han är även utbildad gymnasielärare och har tidigare arbetat som biologi- och naturkunskapslärare. Utöver arbetet med SYN-utbildningar arbetar Adam med inventeringar och utredningar kopplade till olika former av exploatering och naturvårdsplanering.

Olof Widenfalk har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötselserie.

Ackrediterad kursanordnare