Natur- och kulturhänsyn

Avverkning (förnyelse)

Jobbar du med skoglig planering, leder virkesproduktionen eller arbetar som skogsmaskinsförare? Då är denna SYN-kurs rätt för dig.

Kurstillfällen

Hässleholm 10 mars
Uppsala 25 mars
Jönköping 14 april
Sunne 6 maj
Leksand 19 maj
Brunflo 2 juni
Skellefteå 17 juni

Anmälan

Natur- och kulturhänsyn – Avverkning (förnyelse)

Våra erfarna kursledare lotsar dig genom både teoretiska och praktiska moment med målsättningen att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet. Vi tror att om du vet varför du ska ta hänsyn kommer resultatet blir bättre. Därför förklarar vi nyttan med att ta god hänsyn till naturvärden och kulturobjekt och kopplar till hur det regleras med lagstiftning och certifiering. Förnyelsekursens syfte är att repetera kunskap från grundkursen och lyfta fram det som har uppdaterats under de senaste fem åren. Vi visar skötselåtgärder som stärker naturvården och förklarar vad som krävs för god kulturhänsyn vid avverkning.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs som en 1 dagarskurs i fält samt en webbutbildning på Skötselskolan vilken du ska göra före fältdagen. Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket. Enligt PEFC ska förnyelsekursen genomföras minst vart 5:e år.

MÅLGRUPP

Den här kursen riktar sig främst till dig som arbetar med avverkningsplanering, virkesanskaffning, produktionsledning eller utför avverkningen.

FÖRKUNSKAPER

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande erfarenhet eller utbildning. Om du inte har gått grundkursen över två dagar tidigare är det den du ska gå istället.

WEBBKURSER SOM INGÅR

 • Miljöhänsyn grunder
 • Miljöhänsyn i praktiken

INNEHÅLL

Under kursdagen fördjupar deltagarna sig i de värden som natur- och kulturhänsyn syftar att skydda. Kursansvarig visar på exempel i fält och vi diskuterar miljövärden och konsekvenser om hänsyn inte visas. Under kursen fördjupar sig deltagarna i skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn, bakgrunden till målbilderna samt hur de tillämpas i skogsbruket för att nå goda resultat. Övriga utgångspunkter är erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, samt regel- och ev. lagändringar som berör ämnesområdet.

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
 • känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
 • känna till begreppen biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
 • känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
 • känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
 • kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
 • kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
 • känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
 • känna till innehållet i EU’s vattendirektiv
 • kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
 • översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
 • kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
 • kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC
 • känna till kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
 • översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
 • känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
 • kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
 • känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

Kursansvarig är Tomas Axelson, utbildningsansvarig på Greensway. Tomas är jägmästare och arbetar även med uppföljning av miljöhänsyn i skogsbruket samt skogliga naturvärdesbedömningar. Han har tidigare arbetat som biologi- och naturkunskapslärare med på SG/Södra Viken, ett Naturbruksgymnasium i Sunne, Värmland och har innan dess arbetat som föreläsare inom Skogsindustrierna.

Ackrediterad kursanordnare