Natur- och kulturhänsyn

Markberedning

Jobbar du med planering av markberedning eller kör markberedare? Då är detta SYN-kursen för dig. Våra erfarna kursledare lotsar dig genom både teoretiska och praktiska moment med målsättningen att kunskapen ska kännas relevant och direkt tillämpbar i din verksamhet.

Kurstillfällen

Vid intresse eller frågor om kursalternativ maila utbildning@greensway.se eller ring oss på
018 – 413 72 69.

Natur- och kulturhänsyn – Markberedning

Vi visar skötselåtgärder som stärker naturvården och förklarar vad som krävs för god kulturhänsyn vid markberedning. Vi tror att om du vet varför du ska ta hänsyn kommer resultatet blir bättre. Därför förklarar vi nyttan med att ta god hänsyn till naturvärden och kulturhistoriska objekt och kopplar till hur det regleras med lagstiftning och certifiering.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs som en 1 dagarskurs i fält samt en webbutbildning på Skötselskolan vilken du ska göra före fältdagen. Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket. Enligt PEFC ska kursen genomföras minst vart 5:e år.

MÅLGRUPP

För dig som kör markberedare eller ansvarar för markberedningsplanering.

FÖRKUNSKAPER

Genomförd grundkurs (kursen Natur- och kulturhänsyn eller kurser som har minst motsvarande innehåll).

WEBBKURSER SOM INGÅR

 • Markberedning
 • Brand
 • Körning i skogsmark
 • Miljöhänsyn grunder skogsvård

INNEHÅLL

Under kursdagen fördjupar deltagarna sig i de värden som natur- och kulturhänsyn syftar att skydda. Markberedningens speciella roll i hänsynskedjan lyfts och vi vrider och vänder på de utmaningar planerare och markberedningsförare stöter på. Kursansvarig visar på exempel i fält och vi diskuterar miljövärden och konsekvenser om hänsynen sköts dåligt. Under kursen fördjupar sig deltagarna i skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn, bakgrunden till målbilderna samt hur de tillämpas i skogsbruket för att nå goda resultat. Övriga utgångspunkter är erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, samt eventuella regel- och lagändringar som berör markberedning.

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Kunna förklara begreppen biotop, ståndort, ekosystem och ståndortsanpassat skogsbruk
 • Känna till de negativa miljöeffekter som markberedning och dikning kan ha med avseende på vattenekosystem, friluftsliv m.m.
 • Kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid markberedning
 • Känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av forn- och kulturminnen
 • Känna igen sådana typer av forn- och kulturminnen på skogsmark som man kan komma i kontakt med vid markberedning
 • Kunna ta praktisk hänsyn till fornlämningar och kulturmiljöer vid markberedning
 • Kunna avgränsa och beskriva ståndorter samt anpassa markberedningen efter ståndorten, terrängförhållanden, areal m.m.
 • Kunna redogöra för syftet med markberedning,
 • Kunna beskriva hur skogsfrö och plantor påverkas av olika produktionsfaktorer och avgångsorsaker
 • Kunna redogöra för vilken effekt olika markberedningsmetoder har på viktiga produktionsfaktorer och avgångsorsaker
 • Kunna anpassa markberedningen för naturlig föryngring och sådd
 • Kunna läsa vanligt förekommande planeringsunderlag (kartor, skisser) samt utföra körplanering på objektet
 • Kunna mäta och klassificera pågående eller nyligen utförd markberedning

Adam Trapp är biolog med inriktning mot naturvård och har bland annat arbetat med naturvärdesbedömningar och hänsynsplanering kopplat till artskyddsfrågor, både i samband med skogliga åtgärder och åt myndigheter. Han är även utbildad gymnasielärare och har tidigare arbetat som biologi- och naturkunskapslärare. Utöver arbetet med SYN-utbildningar arbetar Adam med inventeringar och utredningar kopplade till olika former av exploatering och naturvårdsplanering.

Olof Widenfalk har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötselserie.

Ackrediterad kursanordnare