Natur- och kulturhänsyn

Plantering för plantbasar

Ansvarar du för ett planteringslag eller leder planteringsarbetet på annat sätt? Då är denna renodlade kurs med fokus på miljöhänsyn vid plantering rätt för dig.

Kurstillfällen

Vid intresse eller frågor om kursalternativ maila utbildning@greensway.se eller ring oss på
018 – 413 72 69.

Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar

Våra erfarna kursledare tar dig med ut till trakter som kräver många olika sorters hänsyn. Vi visar dig varför det är viktigt med miljöhänsyn och hur du ska göra för att planteringsarbetet ska skapa ett bra bestånd med god hänsyn för framtiden. Vi visar vad du kan göra som för att stärka befintliga naturvärden och lyfta fram och visa de kulturvärden som sparas. Under utbildningen brukar det bli många och livliga diskussioner tillsammans. De erfarenheter som ni kursdeltagare tar med er till kursen ger ett stort mervärde för alla närvarande.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs som en 1 dagarskurs i fält samt en webbutbildning på Skötselskolan vilken du ska göra före fältdagen. Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar och leder planteringsarbete inom skogsbruket. Enligt PEFC ska kursen genomföras minst vart 5:e år.

MÅLGRUPP

För dig som jobbat som arbetsledare i plantering eller på annat sätt ansvarar för skogsplantering.

FÖRKUNSKAPER

Praktisk erfarenhet av planteringsarbete.

WEBBKURSER SOM INGÅR

 • Plantering för plantbasar
 • Att vara anställd
 • Miljöhänsyn grunder skogsvård

INNEHÅLL

Under kursdagen fördjupar deltagarna sig i de värden som natur- och kulturhänsyn syftar att skydda. Vi pratar om plantörernas möjlighet till att forma det framtida beståndets olika värden. Kursansvarig visar på exempel i fält och vi diskuterar miljövärden och konsekvenser om planteringen inte utförs med tillräcklig hänsyn. Under kursen fördjupar sig deltagarna i skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn, bakgrunden till målbilderna samt hur de tillämpas i skogsbruket för att nå goda resultat. Vi går även igenom jordegenskaper och planteringspunkter, planttyper och hur planteringen utförs för bästa resultat. Övriga utgångspunkter under utbildningen är erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, samt eventuella regel- och lagändringar som berör röjning.

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

 • Känna till en jordarts texturs (och humusens) betydelse för uppfrysning, vattenhållning, jordvärme och näringsutbud
 • Känna till begreppen för ståndortsklassificering i vanlig skogsmark
 • Kunna välja rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
 • Känna till grunderna i trädens vattenhushållning och näringsupptagning
 • Känna till grunderna i det skogliga förädlingsarbetet samt vikten av att använda rätt proveniens
 • Kunna hantera plantor på ett ändamålsenligt sätt
 • Kunna hur plantor skyddas mot snytbaggeangrepp
 • Kunna de arbetsmiljökrav som gäller vid plantering av behandlade plantor
 • Känna till vilka planttyper som finns, hur de odlas och distribueras
 • Kunna välja rätt planteringspunkt och -djup med hänsyn till ståndortsförhållanden, markberedningsmetod och trädslag
 • Känna till olika markbehandlingsmetoders effekter på plantöverlevnad och tillväxt
 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med plantering
 • Kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid plantering i anslutning till forn- och kulturminnen.

Adam Trapp är biolog med inriktning mot naturvård och har bland annat arbetat med naturvärdesbedömningar och hänsynsplanering kopplat till artskyddsfrågor, både i samband med skogliga åtgärder och åt myndigheter. Han är även utbildad gymnasielärare och har tidigare arbetat som biologi- och naturkunskapslärare. Utöver arbetet med SYN-utbildningar arbetar Adam med inventeringar och utredningar kopplade till olika former av exploatering och naturvårdsplanering.

Olof Widenfalk har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötselserie.

Ackrediterad kursanordnare