Natur- och kulturhänsyn

Röjning

Arbetar du främst med röjning av ungskog eller utför förröjning? Då är denna renodlade röjningskurs rätt för dig. Våra erfarna kursledare tar dig med ut till trakter som kräver många olika sorters hänsyn och visar dig varför det är viktigt och hur du ska göra för att forma beståndet med så god hänsyn som möjligt.

Kurstillfällen

Vid intresse eller frågor om kursalternativ maila utbildning@greensway.se eller ring oss på
018 – 413 72 69.

Natur- och kulturhänsyn – Röjning

Arbetar du främst med röjning av ungskog eller utför förröjning? Då är denna renodlade röjningskurs rätt för dig. Våra erfarna kursledare tar dig med ut till trakter som kräver många olika sorters hänsyn och visar dig varför det är viktigt och hur du ska göra för att forma beståndet med så god hänsyn som möjligt. Vi visar vad du kan göra för att stärka framtida naturvärden och lyfta fram och visa de kulturvärden som sparas. Under utbildningen brukar det bli många och livliga diskussioner tillsammans. De erfarenheter som ni kursdeltagare tar med er till kursen ger ett stort mervärde för alla närvarande.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs som en 1 dagarskurs i fält samt en webbutbildning på Skötselskolan vilken du ska göra före fältdagen. Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket. Enligt PEFC ska kursen genomföras minst vart 5:e år.

MÅLGRUPP

För dig som arbetar med ungskogsröjning eller förröjning, antingen som utförare eller arbetsledare.

FÖRKUNSKAPER

Praktisk erfarenhet av röjningsarbete.

WEBBKURSER SOM INGÅR

  • Röjning
  • Förröjning
  • Att vara anställd
  • Miljöhänsyn grunder skogsvård

INNEHÅLL

Under kursdagen fördjupar deltagarna sig i de värden som natur- och kulturhänsyn syftar att skydda. Vi pratar om röjningens möjlighet till att forma och förstärka det framtida beståndets olika värden. Kursansvarig visar på exempel i fält och vi diskuterar miljövärden och konsekvenser om hänsynen sköts dåligt. Under kursen fördjupar sig deltagarna i skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn, bakgrunden till målbilderna samt hur de tillämpas i skogsbruket för att nå goda resultat. Vi går även igenom de olika trädarter som finns i regionen för att kunna identifiera dem som unga träd. Dessutom lär deltagarna sig om arternas betydelse för biologisk mångfald samt för virkesproduktion. Övriga utgångspunkter under utbildningen är erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen, samt eventuella regel- och lagändringar som berör röjning.

MÅL

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:

  • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning och förröjning
  • Känna igen olika lövträdsarter och buskar med fokus på arter som har höga biologiska värden inom området
  • Förstå vikten av att röja fram och dra undan ris på fornlämningar och övriga kulturlämningar samt rågångar i samband med röjning och förröjning
  • Känna igen forn- och kulturminnen i skogsmark och praktiskt kunna ta hänsyn till dessa vid röjningsarbete
  • Kunna planera objekt inför röjning med avseende på naturhänsyn, kulturhänsyn, ståndortsanpassning och arbetseffektivitet

Adam Trapp är biolog med inriktning mot naturvård och har bland annat arbetat med naturvärdesbedömningar och hänsynsplanering kopplat till artskyddsfrågor, både i samband med skogliga åtgärder och åt myndigheter. Han är även utbildad gymnasielärare och har tidigare arbetat som biologi- och naturkunskapslärare. Utöver arbetet med SYN-utbildningar arbetar Adam med inventeringar och utredningar kopplade till olika former av exploatering och naturvårdsplanering.

Olof Widenfalk har en bred och lång erfarenhet av skogligt miljöarbete inom såväl forskning som praktik. Olof har tidigare bland annat arbetat med naturvårdsfrågor på skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk och med rådgivning åt ett flertal skogliga aktörer.  Han är också en av författarna till utbildningsmaterialet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötselserie.

Ackrediterad kursanordnare