Greensway har på uppdrag av Enheten för riskvärdering av skadegörare på SLU tagit fram ett underlag för riskbedömning av nya skadegörare i Sverige. Arbetet presenteras i rapporten Trade and production of plants and plant products in Sweden – A knowledge base for pest risk analysis.

Underlaget omfattar en sammanställning av potentiella spridningsvägar för nya skadegörare. Dessa spridningsvägar är i form av importerade växter eller växtmaterial som kan bära med sig exempelvis skadeinsekter och patogener.

Greensways rapport utgör också en grund för att skatta de ekonomiska konsekvenser som olika skadegörare kan få. Detta genom att produktionsvärdet av växter och växtprodukter har sammanställts liksom exportvärdet.

Sammanställningen baseras på data från bland annat SCB, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Men även avverkningsdata från SDC liksom skattningar från olika experter har också legat till grund för den sammanställda statistiken.

Globalt anses invasiva skadegörare utgöra ett betydande hot mot olika typer av ekosystemtjänster. Almsjuka och askskottsjuka har redan visat konsekvenserna av sådana skadegörare i de skandinaviska länderna, och att Sverige inte är förskonat från den här typen av problematik. Svartrost som är på bilden ovan fick ett nytt utbrott i Sverige 2017, det senaste stora utbrottet sedan 50-talet. Läs gärna mer om det i nyheten som SLU publicerade i november.

Underlaget som Greensway tog fram är publicerat online, vill du läsa rapporten gör du det här.