Projektbeskrivning

Naturvärden i kalkbarrskogar

Gamla kalktallskogar är ofta rika på bland annat sällsynta och rödlistade kärlväxt-, svamp- och insektsarter och är många gånger skyddsvärda. Utan djupgående artkunskaper kan det dock vara svårt identifiera vilka skogar som innehåller höga naturvärden, då kalktallskogar ofta kan sakna de strukturer som annars är karaktäristiska för skogar med höga naturvärden. Eftersom dessa skogar är relativt ovanliga i Sverige är detta sällan något problem, förutom på Gotland där kalktallskogar är frekvent förekommande. Gotland har dessutom stor andel gammal skog och på många håll en lång tradition av skogsbete, vilket också bidrar till ökade naturvärden.

Skogsägarföreningen Mellanskog, som utför mycket av skogsbruksplaneringen och avverkningen på Gotland, ställs därför ofta inför svåra avvägningar när skogsbruksåtgärder skall genomföras. För att underlätta dessa avvägningar har vi på Greensway tagit fram en checklista för att identifiera kalktallskogar som kan ha höga naturvärden. Dessutom har vi hållit en utbildningsdag för Mellanskogs personal på Gotland där vi diskuterat just dessa svårbedömda skogar.