Projektbeskrivning

Kärlväxtinventering

Norrtälje kommun har ett pågående projekt som handlar om att bevara värdefulla naturbetes- och slåttermarker, då dessa har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Som en uppföljning på kommunens tidigare arbete inventerade Greensway, på uppdrag av Skogssällskapet, kärlväxter i totalt 21 fasta provytor på nio olika betes- och slåttermarker under juli och augusti 2015.

En total artinventering och mätning av arttäthet gjordes och digitala kartor över de fasta rutornas lägen togs fram.