Brun gräsfjäril

Småbrutna landskap med hävdade gräsmarker av varierande intensitet var tidigare allmänna i Sverige men har blivit allt ovanligare. Många arter knutna till dessa miljöer har därför minskat, en av dessa är brun gräsfjäril som är rödlistad som sårbar (NT) och fridlyst enligt habitatdirektivet. Arten är beroende av gräsmarker med en lång hävdhistorik och det är därför prioriterat att bevara befintliga lokaler.

Vi har under året hjälpt en kund att utreda den lokala bevarandestatusen för arten för ett bygglovsärende i Kils kommun. Tidigare var arten inte känd från kommunen och närmaste fynd rapporterar 10 km bort. För att kartlägga förekomsten använde vi bla historiska kartor för att kunna identifiera områden som troligt har varit under hävd både historiskt och idag. Under några mycket varma junidagar besökte vi sedan dessa lokaler, och kunde observera över 100 individer inom 10 km från lokalen – de flesta inom 3 km. Kul att se hur bra det gick att identifiera lämpliga miljöer och att kunna visa att landskapet fortfarande hyser fjärilen spridd över stora delar.

Vi kunde även visa att lokalen inte var avgörande för habitatnätverket i området, och tog fram förslag på åtgärder och anpassning för att genomföra planförslaget med bibehållen funktion av gräsmarken för den lokala populationen av brun gräsfjäril.

Att det finns många arter vars rapporterade utbredningsmönster beror mer på sökinsats än på faktisk förekomst är ett problem för naturvården. Verktyg för att hantera denna skevhet är också något vi på Greensway jobbar mycket med inom flera andra projekt.