Fjärilsinventering i Värmland

Greensway utförde under sommaren 2019 en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard i samband med en bygglovsansökan vid en industrilokal i Kil, Värmland. Eftersom historiska kartor och uppgifter tydde på att ängen som omfattades av bygglovet hade skötts med slåtter under lång tid fanns möjligheten att ovanliga arter skulle kunna finnas i området. Greensway fick i uppdrag att utföra en NVI med fördjupad artinventering på det cirka 2 hektar stora området.

Inventeringen utfördes under en dag i midsommarveckan i soligt och vindstilla väder, och hela området eftersöktes på fjärilar och andra pollinerande insekter. Området visade sig vara en lokal för dagfjärilen brun gräsfjäril (Coenonumpha hero) som fanns i ganska stort antal. Arten är rödlistad som nära hotad (NT) och är dessutom fridlyst. Den bruna gräsfjärilen är sällsynt eller saknas i större delen av landet och har sin huvudutbredning i Värmland och Dalarna. Förutom brun gräsfjäril hittades även violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) och ängsmetallvinge (Adscita statices), bägge rödlistade som nära hotad (NT).