Inventering inför reservatsbildning

Inventering inför reservatsbildning

Länsstyrelserna får från olika håll in tips på områden som innehåller höga naturvärden. Det är deras uppgift att titta på om området är lämpliga för bildande av naturreservat och arbetet med att inrätta nya naturreservat. Naturvårdsverket har gjort en vägledning i hur planeringen av ett naturreservaten ska gå till i ett försök att standardisera prosecen för att säkerställa en god kvalite i framtagandet och slutprodukten. Greensway fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala att göra en naturvärdesbedömning i några utpekade områden för att undersöka förekomsten av naturvärden, göra en funktionsindelning inom området och utifrån de dra ett gränsförlag. Allt enligt Naturvårdsverkets vägledning. Resultatet av inventeringen kunde sedan användas som underlag för för prioritering i länsstyrelsens forsatta arbete med områdena.

Liknande projekt

 • Skogliga framtidsanalyser

  Skogliga framtidsanalyser Under hösten 2018 startades ett två årigt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Dalarna, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Sveriges Lantbruksuniversitet [...]

 • Restaurering av våtmarker

  Restaurering av våtmarker Många svenska våtmarker har genom tiderna dikats för slåtter eller ökad skogsproduktion, vilket påverkar den naturliga hydrologin [...]

 • Handlingsplan biologisk mångfald

  Handlingsplan för biologisk mångfald Under 2019 arbetade Stockholms stad med att ta fram en handlingsplan för hur staden ska arbeta [...]

 • Skogliga framtidsanalyser

  Skogliga framtidsanalyser Under hösten 2018 startades ett två årigt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Dalarna, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Sveriges Lantbruksuniversitet [...]

 • Restaurering av våtmarker

  Restaurering av våtmarker Många svenska våtmarker har genom tiderna dikats för slåtter eller ökad skogsproduktion, vilket påverkar den naturliga hydrologin [...]