Naturvärden i vägkantsmiljöer

Pollinatörer har en nyckelroll i ekosystemen och förser oss med viktiga ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att identifiera och förstärka deras livsmiljöer.

Karlstad kommun driver sedan något år tillbaka ett LONA-projekt med syftet att förbättra förutsättningar för pollinatörer inom kommunen. Inom ramen för projektet har Greensway utfört inventeringar av artrika vägkanter för att kartlägga områden med förutsättningar att skötas för att gynna pollinatörer.

Uppdraget inkluderade skötsel- och åtgärdsförslag som bidrar till att höja artrikedomen av både blommande växter och pollinatörer.  Lämpliga åtgärder kan vara slåtter eller att skapa vegetationsfri mark, liksom att bekämpa invasiva arter. Inventeringen genomfördes under sommaren 2021 och använde en liknande metod som vid Trafikverkets riksomfattande inventeringar av artrika vägkanter.

Totalt uppfyllde nästan fyra kilometer av den inventerade sträckan kriterierna för en artrik vägkant eller ett hänsynsobjekt. Invasiva kärlväxter hittades längs många sträckor, vilket blir en viktig utmaning för kommunen att jobba vidare med. Det är vår förhoppning att de åtgärder som vi har föreslagit kommer bidra till att kostnadseffektivt stärka och förbättra naturvärden och artrikedom i kommunens vägkantsmiljöer.

Mer info om projektet och Greensways rapport finns att läsa på Karlstad kommuns hemsida:

Blomstrande vägkanter som gynnar pollinatörer (karlstad.se)

Liknande projekt

 • Norrbottniabanan

  Greensway utförde under sommaren och hösten 2022 en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard vid utvalda vattendrag längs den planerade dragningen [...]

 • Biologisk mångfald vid solparker

  Greensway jobbar med solcellsföretaget Alight som hjälper stora företag i övergången till fossilfri och hållbar elproduktion. I Alights arbete [...]

 • Brun gräsfjäril

  Brun gräsfjäril Småbrutna landskap med hävdade gräsmarker av varierande intensitet var tidigare allmänna i Sverige men har blivit allt ovanligare. [...]

 • Norrbottniabanan

  Greensway utförde under sommaren och hösten 2022 en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard vid utvalda vattendrag längs den planerade dragningen [...]

 • Biologisk mångfald vid solparker

  Greensway jobbar med solcellsföretaget Alight som hjälper stora företag i övergången till fossilfri och hållbar elproduktion. I Alights arbete [...]