Projektbeskrivning

Naturvärdesbedömning

Skogsbruk certifierat enligt FSC (Forest Stewartship Council) innebär krav på att frivilliga avsättningar håller hög kvalitet, det vill säga att avsättningarna har höga naturvärden (exempelvis motsvarande nyckelbiotop) eller har förutsättningar att utveckla höga naturvärden inom en överskådlig framtid.

Greensway har under andra halvan av 2015 arbetat med kvalitetssäkring av frivilliga avsättningar åt Holmen skog, i Delsbo distrikt i norra Hälsingland.  Bedömningarna har utförts enligt Skogsbiologernas metodik. Inventeringsarbetet har omfattat varierande skogstyper från hällmarkstallskogar och gamla granskogar till äldre lövdominerade bestånd.