Naturvärdesbedömningar i Norrbottens inland

Greensway har utfört naturvärdesbedömningar av skogar i närheten av Jokkmokk och Porjus i Norrbotten på uppdrag av Statens fastighetsverk. Inventeringen var en genomgång av gamla produktionsbestånd och en del i Fastighetsverkets arbete med att kvalitetssäkra och kartlägga naturvärdena i sina skogar.

I samband med inventeringen gjordes många nya avgränsningar och beståndsindelningar. Bestånden klassades till PG (Produktion med generell miljöhänsyn), PF (Produktion med förstärkt miljöhänsyn), NO (Naturvård, orört) eller NS (Naturvård med skötsel). Översiktliga skötselförslag togs fram för skötselkrävande naturvårdsbestånd (NS-bestånd) och viktiga hänsynsområden pekades ut i produktionsbestånd, exempelvis för att bevara förekomster av död ved eller hänsynskrävande arter.

I området finns framförallt talldominerade och brandpräglade tallhedar, hällmarker, och blockmarker – ofta med rikliga mängder gammal död tallved (så kallade ”silverlågor”). Även en del granskogar och fuktiga lövrika skogar förekommer. I området finns stora områden med vanlig produktionsskog men också många fina naturvårdsbestånd med förekomster av naturvårdsarter.