Naturvärdesinventering i Höga Kusten

Vid byn Gåsnäs, nära Nordingrå i Ångermanland ska en ny vägplan tas fram för den gamla körvägen som löper längs med Storsjöns södra kant. Inför detta arbete har Greensway under sommaren 2019 utfört en naturvärdesinventering på uppdrag av Trafikverket. Inventeringen omfattar ett cirka 140 hektar stort område med barrblandskog, åkermarker och betesmarker men också flera sjöar och våtmarker. Stora delar av skogen står i mycket brant terräng med inslag av kalkpåverkade stup och rasbranter. Flera av de besökta skogsbestånden och betesmarkerna uppvisade fina naturvärdeskvalitéer och många naturvårdsarter och rödlistade arter hittades under inventeringen, både i skogen och i det öppna landskapet.