NVI och invasiva arter

Frykdalsbanan är en drygt 8 mil lång järnvägslinje i Värmland. Inför en planerad upprustning av järnvägen utförde vi på beställning av Trafikverket en naturvärdesinventering längs delsträckan Sunne-Torsby. Stora delar av de utpekade projekteringsområdena är strandnära och berörs av strandskyddet, därför används resultatet också vid samråd med länsstyrelsen i dessa frågor. Områden med naturvärde bestod av lundartade lövblandskogar, strandzoner, betesmark eller brynzoner.

Uppdraget innebar förutom standard i NVIn även en särskild inventering av invasiva arter. Vi fann flera sträckor som hade stor förekomst av kanadensiskt gullris, även blomsterlupin och jättebalsamin hittades. Järnvägar innebär en särskilt stor risk för spridning av invasiva kärlväxter då banvallarna håller öppna störda marker som gynnar många av dessa arter, luftdraget från passerande tåg drar också med sig frön långa sträckor och ökar spridningen. Det är därför extra viktigt att hålla koll på invasiva arter i dessa miljöer.