Naturvärdesinventering

Med anledning av en utökad verksamhetsgräns gjorde Greensway under juni och juli 2015 en naturvärdesinventering (NVI) av en grustäkt och en bergtäkt i Fagermon, Vingåkers kommun, på uppdrag av WSP. Dessutom utförde Greensway en riktad artinventering för den rödlistade virvelvägstekeln, genom att placera ut fyra insektsfällor på olika platser i grustäkten. NVI gjordes enligt svensk standard, ftSS 199000 och ftSS 199001. Syftet med denna är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Förekomster av naturvårdsarter och rödlistade arter väger tungt vid naturvärdesbedömningen men även element och strukturer i täkterna bidrar till naturvärdet.