Projektbeskrivning

NVI vid Upplandskusten

I samband med ändringar i detaljplan för ett kustnära område i Östhammars kommun var frågan hur höga naturvärdena var inom det planerade området. Den kalkpräglade miljön var varierad med allt från hällmarker med värdefulla tallar till ört och lövrika blandskogar på fuktig mark samt även örtfattig granskog.

Greensway fick uppdraget och vi utförde arbetet i juli 2017, en naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014 och 199001:2014). Arbetsprocessen med inventeringen följde standarden från förstudie till rapport. Inventeringen utfördes på fältnivå(detalj) med tillägg naturvärdesklass 4. Ett tillägg i form av ett separat kapitel med förslag på skötsel och naturhänsyn skickades även med i rapporten. Rapporten med det separata skötselförslaget ger en tydlig överblick och kan i användas som både beslutsstöd för kommun och planeringsunderlag för fastighetsägaren/projektledaren.