Stockholms stads ekdatabas

I Stockholm finns en av Sveriges viktigaste populationer av gamla jätteekar, vilka har ett stort antal rödlistade arter knutna till sig som Oxtungsvamp. För att kunna planera skötsel och förstärkningar av ekpopulationen håller Stockholms stad en databas över samtliga jätteekar inom stadens gränser. Greensway uppdaterade den databasen genom avancerad fjärranalys kompletterad med fältinventering av de viktigaste ekarna och ekområdena runt om i staden. Vi bedömde ekarnas skötselbehov, deras hotbild samt kvalitet på de strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden. Efter insamling av data genomförde vi även analys av trender och en landskapsanalys. Därefter gav vi skötselförslag för att visa hur staden mest effektivt kan stärka naturvårdsinsatserna. Vårt arbete kommer ligga till grund för den fortsatta skötseln och uppföljningen av skötselåtgärder i staden.

Arbetet utfördes under november och december 2017 och levererades i form av en rapport med kompletterande analysfiler.