Projektbeskrivning

Underlag för riskbedömning

Greensway har på uppdrag av Enheten för riskvärdering av skadegörareSLU tagit fram ett underlag för riskbedömning av nya skadegörare i Sverige. Arbetet presenteras i rapporten Trade and production of plants and plant products in Sweden – A knowledge base for pest risk analysis.

Underlaget omfattar en sammanställning av potentiella spridningsvägar för nya skadegörare. Dessa spridningsvägar, i form av importerade växter eller växtmaterial, kan bära med sig exempelvis skadeinsekter och patogener.

Greensways rapport utgör också en grund för att skatta de ekonomiska konsekvenser som olika skadegörare kan få, genom att produktionsvärdet och exportvärdet av växter och växtprodukter har sammanställts.

Sammanställningen baseras på data från bla SCB, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Men även avverkningsdata från SDC liksom skattningar från olika experter har också legat till grund för den sammanställda statistiken.

Rapporten finns publicerad online och du hittar den här.