Vegetationsuppföljning vägbygge

Trafikverket började hösten 2018 att bygga en väg mellan Sälen och Rörbäcksnäs då delar av den gamla vägsträckan fick rivas i samband med utbyggnaden av Sälens flygplats. Den nya vägen passerar över ett större myrområde. Eftersom vägen kommer att byggas på grusfundament som ska placeras på mineraljorden under torven kan detta medföra att vattenflödet i myren påverkas. Detta kompenseras med ett system av vägtrummor under vägen. Greensway fick i uppdrag av Trafikverket att utföra en uppföljning av trummornas funktion och vägens påverkan på myrens vegetation. Uppföljningen ska pågå fem år framåt, till år 2023. Metoden för uppföljning är en anpassning av den transektinventering som beskrivs i Naturvårdsverkets ”Manual för uppföljning i myrar i skyddade områden” och har anpassats för att bättre följa upp effekter av exploatering som exempelvis ett vägbygge.