Projektbeskrivning

Verktyg för naturvärdesbedömningar

Utveckling av verktyg för skogliga naturvärdesbedömningar

Under 2016 kommer Greensway, bland annat med stöd från Världsnaturfonden (WWF) att utveckla ett interaktivt digitalt verktyg för skogliga naturvärdesbedömningar. Idén är att ta fram en naturtypsspecifik och modulbaserad metodik där mer precisa strukturer bedöms för varje typ av bestånd. Arbetet kommer både att innefatta en analys och utvärdering av tidigare bedömningsverktyg samt en utveckling av metoder för objektiv datainsamling. Den nya metodiken kommer att utvecklas på en teknisk plattform – surfplatta och handdator – som förutom gränssnitt för den modulbaserade metodiken också möjliggör stödfunktioner som bildmaterial, instruktioner samt hantering av olika typer av geodata. Utvecklingsarbetet med verktyget kommer att utföras i samarbete med bland annat Skogsstyrelsen och Holmen Skog. Målet är att en testbar prototyp ska finnas klar till sommaren 2016.

Läs mer här.