Skog

Skogen är viktig för vår biologiska mångfald men också som källa till råvara och för upplevelser. Här ska flera olika intressen balanseras. Våra skogliga projekt sträcker sig från uppföljningar i fält till analyser och utredningar. Vi driver och medverkar också i flera skogliga forskningsprojekt.

Skogliga naturvärdesbedömningar

Skogsbruk certifierat enligt FSC (Forest Stewartship Council) innebär krav på att frivilliga avsättningar håller hög kvalitet – att avsättningarna har höga naturvärden eller har förutsättningar att utveckla sådana inom en överskådlig framtid. Syftet med att göra skogliga naturvärdesbedömningar är att beskriva vilka naturvärden som idag finns i ett bolags skogar så att avsättningar tydligt kan motiveras, samt prioriteringar göras mellan olika avdelningar. Dessutom kan landskapsekologiska sammanställningar och avstämningar mot nationella strategier göras.

Kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn

Lämnas rätt mängd hänsyn och är det rätt hänsyn som lämnas? Det kan vi hjälpa dig att svara på. Sedan 1993 års skogspolitik är ambitionen inom skogsbruket jämställda produktions- och miljömål. Genom uppföljningar av lämnad hänsyn vid slutavverkning håller du koll på hur väl de levs upp till på ditt bolags marker.

Tätortsnära skog

Att ha attraktiva, lätttillgängliga och variationsrika skogar nära sin bostad har många fördelar. För kommuner är det inte alltid helt lätt att sköta sina skogar så att invånarna får största möjliga nytta. Greensway kan med analyser och stark kompetens inom olika typer av skogsskötel ta fram multifunktionella skötselplaner för tätortsnära skogar. Vi förstår skogens alla värden och hur variation inom och mellan olika områden bäst tas tillvara.

Landskapsanalyser

Hur kan vi skapa effektivare naturvård genom rätt hänsyn på rätt plats? Hur skapar vi en grön infrastruktur för bevarande av skogens arter? Med hjälp av landskapsanalyser kan vi få bra svar på den sortens frågor. Analyser baserade på befintliga art- och miljödata kombinerade med kunskaper om arters habitatkrav och spridningsekologi. Vi har arbetat både med habitatmodeller för vitryggig hackspett och konnektivitetsanalyser för grodor, liksom en mängd andra arter och habitat. I såväl bevarandeprogram, infrastrukturprojekt och vetenskapliga studier.

Utredningar

Synteser och utredningar är viktiga underlag för att fatta kunskapsbaserade beslut. Att sammanställa forskningsläget och olika typer av data och tydliggöra detta i synteser både visuellt och i text är ett hantverk som kräver både hög kompetens och erfarenhet. På Greensway har vi utfört flera sådana arbeten. Bland annat har vi tagit fram en riskanalys kring contortatall i Sverige för svenska FSC och ett kunskapsunderlag kring bekämpning av snytbagge för kemikaieinspektionen.