Greensways NVB-app

Greensways NVB-app, ett smidig hjälpmedel för naturvärdesbedömningar.
Det går snabbt, du får tydligare svar och datan sparas direkt i molnet. Med NVB-appen gör du din naturvärdesbedömning enkelt och smidigt direkt i mobilen.

Naturvärdesbedömningar ska göras inför varje avverkning i det certifierade skogsbruket. I branschen används olika beslutsstöd för att utföra bedömningarna. Greensways NVB-app är det första helt digitaliserade beslutsstödet.

Hur funkar den? Appen använder både smarta frågor anpassade till skogen du står i och provytor där du räknar antal naturvärdesträd och död ved. Resultatet från frågorna och provytorna vägs samman till ett betyg av naturvärdena i beståndet. Betyget ger dig en vägledning hur beståndet ska hanteras. Bedömningen lagras i molnet, för en trygg dokumentation.

Testa redan idag, det finns en gratis demoversion där du kan testa appens alla funktioner i fält. Ladda ner till din mobil, sök efter NVB där du hämtar appar eller klicka på någon av knapparna på den här sidan.

Idé

Den grundläggande tanken med NVB-appen är att skapa ett enkelt och användarvänligt verktyg för tidseffektiva naturvärdesbedömningar av hög kvalitet. Greensways NVB-app möjliggör en objektiv datainsamling och högkvalitativ dokumentation av var och hur data har samlats in. Det praktiska arbetet i fält ska också vara enkelt. Exempelvis kan man med kartvyn enkelt avgränsa nya polygoner och skapa nya naturvärdesbedömningar för dessa. Med ett digitalt verktyg ökar möjligheterna till precision i de avsättningar som görs för naturvård. Den förbättrade dokumentationen underlättar också arbetet med certifiering och myndigheter.

Vilar på praktisk erfarenhet

Grunden i NVB-appens utveckling är vår långa erfarenhet av naturvärdesbedömningar i fält. Greensway utför idag naturvärdesbedömningar som konsult åt olika aktörer. Sedan 2015 har våra konsulter genomfört naturvärdesbedömningar på över 6 000 ha. Redan i början av företagets existens 2014 testades en enklare digital lösning för att underlätta datainsamling i samband med ett större inventeringsuppdrag för ett skogsbolag.

Mer än bara en app

NVB-appen är mer än bara en app. Alla våra applikationer vilar på vår digitala plattform Canopy, ett databas- och analyssystem som möjliggör olika typer av analyser och applikationer för den gröna sektorn. Bakom mobilappen finns ett databassystem med en användarvänlig dashboard (instrumentpanel). Denna gör det lätt för användarna på företaget att överblicka och administrera naturvärdesbedömningarna, men också att ta ut rapporter och dokumentation på sitt naturvårdsarbete inför revision eller kontakt med myndigheter.

UTVECKLINGEN AV APPEN

Det första riktiga steget mot det som idag är NVB-appen togs under 2015 med ett bidrag från WWF. Det arbetet omfattade både en behovsanalys samt en sammanställning av vetenskaplig litteratur kring bland annat viktiga ekologiska nivåer för viktiga strukturer. Under 2016 inleddes också ett samarbete med skogsägarföreningen Mellanskog, som baserat på Greensways metodik och ekologiska kunskap vävde in naturvärdesbedömningen i sin fältapp. Detta blev den första riktiga digitala utvecklingen av en app och skedde tillsammans med Mellanskogs IT-konsulter. Sedan 2016 har Mellanskog använt vår metodik för naturvärdesbedömning och är fortsatt en nöjd samarbetspartner.

I takt med att Greensway har växt har vi också utökat vår kompetens till att kombinera både skoglig, ekologisk och digital analyskompetens på högsta nivå. En unik kombination som dels gett oss perfekta möjligheter till utveckling men också inneburit en vilja att skapa de verktygen på en egen plattform. Med en egen investering färdigställdes vår egen app, NVB-appen, under 2018. Äntligen kunde vi skapa våra egna lösningar, visualiseringar och användarstöd! Redan under 2018 tecknade ett antal aktörer ett användaravtal på appen.

VI UTVECKLAR APPEN

Flera personer med stor erfarenhet och vetenskaplig kompetens har genom åren deltagit i utvecklingen av NVB-appen.

Olof Widenfalk, är doktor i ekologi, grundare och VD på Greensway. Han har arbetat med naturvård och skogliga frågor och som forskare på både SLU och Skogforsk sedan slutet på 1990-talet. Förutom en lång rad vetenskapliga publikationer och rapporter är han också författare till kapitlet Naturhänsyn i Skogsstyrelsens Skogsskötselserie. Inom Greensway har han jobbat med flera skogsägarföreningar och skogsbolag, både med övergripande naturvårdsstrategier, utbildninar och tredjepartsbedömningar. Han har även flera utredningsuppdrag på sin meritlista, bla för Svenska FSC, PEFC och Skogsstyrelsen.

Lina Widenfalk, är doktor i ekologi och vice-VD på Greensway. Lina har varit forskare i ekologi på SLU. Lina har stor erfarenhet av naturvård både vetenskapligt och praktiskt. Lina har arbetat med många olika inventeringsuppdrag och utredningar på Greensway, bland annat för Bergvik skog. På SLU drev hon flera forskningsprojekt kring skoglig naturvård och naturvärden. Bland annat kring avvägningen mellan hyggeshänsyn och avsättningar. Lina har sedan tidigare också en specialisering inom skoglig markekologi.

Alejandro Ruete, är doktor i ekologi och är ansvarig för Greensways verksamhetsområde analys och digitalisering. Alejandro har en lång och bred erfarenhet av skogliga analyser och utveckling av digitala verktyg. Han har arbetat som forskare på både SLU och artdatabanken, med en lång rad vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter. Alejandros specialitet är att utveckla digitala verktyg som hanterar stora datamängder. Han har bland annat utvecklat metoder att hantera artdata från artdatabanken samt utvecklat metoder för effektivare datainsamling I fält.

I en tidig fas av arbetet med NVB-metodiken fanns även bland annat Anton Hammarström (f.d. Greensway) och Martin Schmalholtz (tidigare miljöansvarig på Stora Enso skog).

Betygsystemet i Greensways NVB-metod

För varje bestånd får du ett antal frågor, beroende på vilken karaktär skogen har. Varje fråga har tre svarsalternativ där det översta alternativet alltid indikerar högst naturvärden vilket kallas Betyg 1. I första tabellen ser du en överblick på svarsalternativen och deras betydelse. Den andra tabellen beskriver hur mätresultaten från provytorna vägs samman till de två provytebetygen.

  Svarsalternativ Indikerar
Betyg 1 Överst Högst naturvärde
Betyg 2 Mellerst Naturvärde finns
Betyg 3 Underst Trivial natur
Död ved Naturvärdesträd
Betyg 1 >30/ha totalt av stående och liggande >20/ha
>15/ha av antingen stående eller liggande
Betyg 2 10-30/ha totalt av stående och liggande 5-20/ha
Betyg 3 <10 /ha totalt av stående och liggande. < 5/ha

Betygssättningen

Höga naturvärden

Sammanlagt minst 4 svar är Betyg 1 eller Betyg 2 varav minst 2 svar måste vara Betyg 1.

Undantag: I sand- och kalktallskog eller kalkgranskog räcker 3 svar med Betyg 1 eller Betyg 2 förutsatt att antingen ålders/stamdiameterspridning eller krontaksluckor har svaret Betyg 1.

Gränsfall

Sammanlagt minst 4 svar är Betyg 1 eller Betyg 2. Inget krav på Betyg 1.

Produktionskog

Färre än 4 svar över Betyg 3.