Utbildningar

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.
SYN-kurser
Analyskurser
Fältkurser

SYN-kurser

Greensway anordnar kursanordnare och har sedan företaget grundades arrangerat kurser för fler än tusen deltagare.

Våra grundpriser exklusive moms på utbildningarna är om inget annat avtalats är:

Endagarsutbildning                  3 250 kr per person

Tvådagarsutbildning                5 600 kr per person

I utbildningskostnaden ingår tillgång till teorimaterial, fältdagar inklusive mat och dryck i fält samt avslutande webbtest samt SYN-avgiften.

Om du som deltagare har genomfört de aktuella teorikurserna genom annan utbildning och visar upp intyg på detta drar vi av detta vid faktureringen.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

Under rådande pandemi av Covid-19 vill vi på Greensway göra några förtydliganden. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer genom hela krisen. Under 2020 har vi kunnat fortsätta hålla våra utbildningar tack vare att vi gjort ett antal olika anpassningar för att kunna undvika smittspridning. Utbildningarna hålls som vanligt utomhus i mindre grupper om max 25 personer.  Undervisningen läggs upp så att deltagarna arbetar självständigt och inte behöver stå i nära kontakt till varandra. Förutom inom befintliga arbetslag har vi ingen samåkning till trakterna vi besöker i fält. Vi anpassar valen av trakterna för få plats med så många bilar som behövs. Maten under utbildningarna är alltid portionsförpackad och vi är mycket noggranna med handhygienen genom tydliga rutiner för handsprit. I övrigt håller vi tydliga genomgångar under dagen om hur vi ska bete oss för att undvika att komma inom säkerhetsavståndet från varandra.

Vi baserar vårt beslut i Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för arrangörer och vi följer kontinuerligt deras uppdateringar. Utifrån riktlinjerna ser vi i dagsläget ingen anledning att helt ställa in våra planerade utbildningar, givet att vi hela tiden är noga med våra rutiner.

Vi vill också understryka att alla anmälda deltagare som känner symptom (hosta, snuva eller feber) ska stanna hemma. Ändras riktlinjerna kommer vi omedelbart att gå ut med ny information utifrån det. Behöver ni avboka närmare än 14 dagar innan utbildningstillfället, på grund av sjukdom eller relaterade orsaker, så kommer vi att anordna uppsamlingstillfällen senare under året.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till teorikurserna online samt kunna genomföra fältdagarna på bästa sätt. Vi sparar den här informationen på företagets datorer under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 30 dagar innan kursens startdatum.

Natur- och kulturhänsyn

Avverkning (förnyelse)

Kursen du som arbetar med avverkningar ska gå vart femte år.

Läs mer
Natur- och kulturhänsyn

Avverkning (grundkurs)

Grundkursen om du utför skoglig planering, leder virkesproduktion eller arbetar som skogsmaskinsförare.

Läs mer
Grundläggande

Naturvärdesbedömning (NVB)

För dig som jobbar med skoglig planering i någon form. Lär dig att genomföra grundläggande naturvärdesbedömning.

Läs mer
Natur- och kulturhänsyn

Markberedning

För dig som jobbar med planering av markberedning eller kör markberedare.

Läs mer
Natur- och kulturhänsyn

Röjning

För dig som arbetar med röjning av ungskog eller utför förröjning.

Läs mer
Natur- och kulturhänsyn

Plantering för plantbasar

För dig som leder eller ansvarar för plantering av skog.

Läs mer
Natur- och kulturhänsyn

Dikesrensning/Skyddsdikning (förnyelse)

För dig med ansvar för skogsproduktionsfrågor eller är entreprenör och maskinförare som jobbar med diken i skogsmark.

Läs mer

Skogsbruksplanläggning

Ett måste för dig som gör skogsbruksplaner eller uppdaterar gamla planer.

Läs mer

Analyskurser

Greensway anordnar kurser inom datahantering, ekologiska analyser och GIS-analyser. Utgångspunkten är alltid att tillgängliggöra den senaste forskningen och effektiva metoder för en bättre naturvård. Utbildningarna kan skräddarsys utifrån särskilda behov.

Priserna skiljer sig mellan de olika kurserna och vid skräddarsydda kurser tas den fram i diskussion med dig som kund.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

Under rådande pandemi av Covid-19 vill vi på Greensway göra några förtydliganden. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer genom hela krisen.

Under 2020 har vi kunnat fortsätta hålla våra utbildningar tack vare att vi gjort ett antal olika anpassningar för att kunna undvika smittspridning. Flertalet utbildningarna har genomförts via digitala former med web-baserade läroplattformar.  I de fall fysiska moment ingår anpassas dessa så att de kan göras utomhus med goda möjligheter för att minimera smittspridning.

Vi baserar vårt beslut i Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för arrangörer och vi följer kontinuerligt deras uppdateringar.

Vi vill också understryka att alla anmälda deltagare som känner symptom (hosta, snuva eller feber) ska stanna hemma i de fall fysiska träffar ingår. Ändras riktlinjerna kommer vi omedelbart att gå ut med ny information utifrån det. Behöver ni avboka närmare än 14 dagar innan utbildningstillfället, på grund av sjukdom eller relaterade orsaker, så kommer vi att anordna uppsamlingstillfällen senare under året.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till samt kunna genomföra eventuella fältdagar på bästa sätt. Vi sparar den här informationen inom företagets webbaserade system under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 30 dagar innan kursens startdatum.

Grundläggande

Geografiska informationssystem (GIS)

En grundläggande introduktion till GIS-programvaran ges genom ett antal datorbaserade övningar.

Läs mer

Användning och analys av artdata

För dig som arbetar med naturvård och vill lära dig mer om hur informationssystem och databaser för artfynd och naturmiljöer kan bli användbara verktyg.

Läs mer
Analys

Utbildning efter era behov

Låt oss dela med oss av just de färdigheter som gör nytta i ert arbete

Läs mer

Fältkurser

Greensway anordnar ordnar också fältkurser inriktade mot både naturvårdande skötsel och artkunskap inom olika artgrupper. Vissa kurser är uppdelade på ett teoripass inomhus eller online samt ett utomhus pass. Andra kurser är är rena fältkurser som helt är förlagda utomhus. Har din organisation behov av en skräddarsydd utbildning så ordnar vi förstås det.

Prisbilden skiljer sig mellan de olika kurserna och vid skräddarsydda kurser tas den fram i diskussion med dig som kund.

Vid frånvaro från kursen eller avbokning senare än 14 dagar före utbildningstillfällets start utgår ingen återbetalning. Utbildningen faktureras därmed ca två veckor före kurstillfället. Betalningsvillkoren är 15 dagar. Du har dock möjligheten att överlåta din anmälda plats till någon annan deltagare, förutsatt att denne också når förkunskapskraven. Skulle du bli sjuk inför kurstillfället kan du få anmälningsavgiften återbetald mot uppvisande av läkarintyg.

Under rådande pandemi av Covid-19 vill vi på Greensway göra några förtydliganden. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer genom hela krisen.

Under 2020 har vi kunnat fortsätta hålla våra utbildningar tack vare att vi gjort ett antal olika anpassningar för att kunna undvika smittspridning. Flertalet utbildningarna har delvis genomförts via digitala former med web-baserade läroplattformar för de teoretiska delarna.  Genom att kombinera med fältbesök där alla resor anpassas för att minska smittspridning har kurserna kunnat hållas på ett smittsäkert sätt.

Vi baserar vårt beslut i Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall för arrangörer och vi följer kontinuerligt deras uppdateringar.

Vi vill också understryka att alla anmälda deltagare som känner symptom (hosta, snuva eller feber) ska stanna hemma i de fall fysiska träffar ingår. Ändras riktlinjerna kommer vi omedelbart att gå ut med ny information utifrån det. Behöver ni avboka närmare än 14 dagar innan utbildningstillfället, på grund av sjukdom eller relaterade orsaker, så kommer vi att anordna uppsamlingstillfällen senare under året.

I samband med registrering till utbildningen registrerar vi ditt namn och din mailadress och eventuella matallergier i syfte att meddela dig kursinformation, förse dig med rätt uppgifter till samt kunna genomföra eventuella fältdagar på bästa sätt. Vi sparar den här informationen inom företagets webbaserade system under kurstillfällets kalenderår, varefter vi raderar din information. Genom att anmäla dig till kursen ger du samtycke till denna personuppgiftshantering.

Vid färre anmälda än 10 deltagare förbehåller sig Greensway rätten att ställa in kursen av ekonomiska skäl. Risk för detta meddelas senast 30 dagar innan kursens startdatum.

Naturvårdande skötsel

I många naturmiljöer, inte minst i närheten av våra städer, finns ett behov av skötsel för att tillgodose såväl naturvärden som rekreationsvärden. På den här kursen lär du dig både den ekologiska bakgrunden och framförallt de praktiska skötselåtgärderna för olika naturmiljöer. Även avvägningar mellan biologisk mångfald, rekreation och trygghet är ett viktigt moment på kursen.

Läs mer
Fältkurs

Utbildning efter era behov

Tillsammans med er tar vi fram en kurs som hjälper er med det ni behöver

Läs mer