Greensway har under det senaste året tagit fram ett analysverktyg åt E.on som ska identifiera ekologiska värden och sannolika artförekomster i företagets kraftledningsgator, utifrån en stor mängd befintliga data. Analysverktyget är ett av de första i sitt slag, och ska användas för att redan på kontoret kunna planera rätt skötsel för att öka den biologiska mångfalden. Resultaten kommer att vara en del av ett större digitalt system som E.on utvecklar för att optimera skötseln i sina kraftledningsgator.

För att undvika skador på kraftledningar behöver kraftledningsgator regelbundet röjas. Detta har under lång tid utförts på ett ganska schablonmässigt och intensivt sätt. Samtidigt visar studier att kraftledningsgator har potential att också gynna arter i öppna miljöer. En bättre anpassad skötsel efter befintliga naturvärden skulle avsevärt kunna öka en sådan nytta.

Genom att utgå från artobservationer från ArtDatabanken och andra miljövariabler har analysteamet på Greensway utvecklat sannolikhetsmodeller för hur arter och naturmiljöer fördelar sig i landskapet där kraftledningsgatan finns. Resultaten från sannolikhetsmodellerna kan sedan sammanfattas i åskådliga kartskikt över utbredningen av ekologiskt värdefulla miljöer. Detta ger i sin tur en god överblick över hur skötseln bäst ska utformas för att gynna biologisk mångfald.

Kopplat till arbetet med att digitalt identifiera ekologiskt värdefulla miljöer har Greensway också tagit fram en vägledning för hur skötseln bäst ska utföras för att gynna arter och naturvärden i de identifierad miljöerna. Vägledningen omfattar alltifrån röjning till slåtter och restaurering av våtmarker.

En skötsel av kraftledningsgator som anpassas till befintliga naturvärden kan gynna den biologiska mångfalden.

Eftersom sannolikhetsmodellerna också omfattar landskapet runt kraftledningsgatorna kan analysverktyget också användas för att identifiera svagheter och skötselbehov i ett landskapsperspektiv. Värdefulla habitat blir alltmer fragmenterade i landskapet. Något som påverkar den biologiska mångfalden negativt, både för att mängden lämpligt habitat minskar men också för att spridningen mellan habitatfläckarna försvåras. Här kan både restaurering och skötselåtgärder användas för att förstärka svaga delar i ett habitatnätverk.

Hittills har arbetet med analyserna endast omfattat ett mindre testområde, men tanken är att det nu successivt ska skalas upp. Under sommaren kommer också fältinventeringar utföras för att validera och förbättra modellerna.

Sannolikhetsmodeller och machine-learning för att identifiera ekologiska värden är något som är användbart även inom andra typer av exploatering och markanvändning, exempelvis stadsutveckling och skogsbruk. Redan idag arbetar Greensway, och dotterbolaget Greensway Digital, med flera projekt och digitala verktyg som kommer att lanseras under de närmaste åren.