Alla länsstyrelser i Sverige har i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Grön infrastruktur innebär att förvaltningen av naturmiljöer ska planeras för att möjliggöra spridning mellan olika områden av samma miljö. Ett sätt att arbete med grön infrastruktur är att peka ut värdetrakter för olika naturtyper.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har sedan tidigare tagit fram värdetrakter för skogliga värden, men jobbar nu med att även peka ut mer specifika trakter för lövskog/lövvärden. Greensway har under 2020 jobbat med att ta fram en strategi för vilka underlag som ska användas för att identifiera vilka skogar som håller höga värden knuten till lövträd. Sedan gjorde vi analyser för att peka ut vilka områden som håller höga koncentrationer av dessa skogar. För att klusteranalyserna ska visa något meningsfullt är det även viktigt att tänka på vilka avstånd som är ekologiskt relevanta för olika artgrupper, och hur höga koncentrationer som behövs för att det ska ses som ett intressant habitat.

Nu har resultatet av våra analyser levererats till länsstyrelsen – stora områden i den västra och norra delen av länet är identifierade att hålla höga koncentrationer av lövvärden. Nu gäller det för länsstyrelsen att jobba vidare med detta för att även avgöra vilka områden som är administrativt möjliga att jobba vidare med.