Artrika vägkanter

Under juni och juli 2016 inventerade Greensway kärlväxter (och delvis pollinatörer) längs artrika vägkanter åt Trafikverket i södra Sverige. Vägkanter är betydelsefulla för den biologiska mångfalden och används av många växter och djur som livsmiljö, spridningskorridor eller födoresurs. Trafikverket ansvarar för skötsel av vägkanterna, vilket inkluderar bl.a. röjning och slåtter. Dessa åtgärder bidrar till att hålla vägkanten öppen, vilket gynnar ängs- och betesmarksflora som har trängts undan från andra delar av landskapet. Trafikverkets arbete med artrika vägkanter är en del av myndighetens arbete för biologisk mångfald och har pågått och vidareutvecklats sedan 1993. Arbetet går ut på att identifiera och bedöma artrika vägkanter för att kunna ta hänsyn till dessa och anpassa skötseln av vägkanterna för att gynna artrikedomen av såväl kärlväxter som pollinatörer. Vi på Greensway inventerade fem driftområden med totalt 4500 km väglängd, genom förarbete på kontor med att identifiera extra intressanta vägavsnitt genom GIS-analyser, samt fältinventering.