NVI längs kraftledningsgata

Inför breddning av en kraftledningsgata mellan Älvkarleby och Dannemora behövde Rejlers Sverige AB information om naturvärden i området. Genom en NVI enligt svensk standard (SS 199000:2014 och 199001:2014) gjorde vi en förstudie där potentiella naturvärdesobjekt identifierades och vilka sedan följdes upp med inventering på fältnivå (medel). Särskilt fokus var på väddnätsfjärilen för vilken det finns ett ett särskilt natura 2000-område i anslutning till ledningsgatan.

För områden med befintliga områdesskydd bedömde vi eventuell negativ påverkan av exploateringen och gav åtgärdsförslag för att minimera detta. I samband med den bedömningen gjorde vi även en fördjupad fågelanalys och diskuterade exploateringens konsekvenser för fågellivet.

Uppdraget utfördes under mars-maj 2017