Vi på Greensway jobbar ofta med solcellsföretaget Alight som hjälper stora företag i övergången till fossilfri och hållbar elproduktion. I Alights arbete med att anlägga storskaliga solparker bidrar Greensway med olika typer av inventeringar som identifierar områdenas naturvärden. Greensway tar också fram skötselplaner för att förvalta och förstärka dessa naturvärden.

Ofta planeras solparkerna att anläggas där de befintliga naturvärdena är knutna till öppna miljöer och olika former av hävd. Ibland finns äldre träd eller till småbiotoper som stenrösen, diken och buskage.

Anläggande av solparker och den efterföljande skötseln kan bidra till att hålla markerna fria från igenväxning. Detta kan gynna lågväxande sällsynta växtarter. Särskilda naturvårdsinsatser kan också skapa goda förutsättningar för olika arter av solitärbin, humlor och fjärilar, vilka är viktiga pollinatörer.

Samarbetet mellan Alight och Greensway är ett bra exempel på hur smidigt arbetet kan gå när båda parterna är lyhörda och intresserade av att finna praktiska lösningar som gynnar både den biologiska mångfalden och produktionen av förnyelsebar energi.

Alight är ledande inom solenergi för företag i Sverige, och har utvecklat, äger och driver bland annat tre av Sveriges fem största solparker för stora kunder som Swedbank. Att värna om, och om möjligt stärka, den biologiska mångfalden i en solpark är ett prioriterat område och därför har Alight som princip att alltid utföra naturvärdesinventeringar på alla planerade solparker. Rapporterna ligger sedan till grund för hur solparkerna utformas och underhålls.

Fotografi på solpanelsinstallation: Daniel Larsson, Alight.