Greensways dotterbolag Greensway Digital kommer under 2022 att lansera nya digitala verktyg som stöd i arbetet med naturvård, framför allt gällande frågor kring artskydd. Med de digitala verktygen är det bland annat möjligt att bedöma sannolikheten för höga naturvärden och förekomst av intressanta naturvårdsarter i ett område, redan vid skrivbordet. ­Greensways analyschef Alejandro Ruete poängterar också att en viktig grund för verktygen är att kunna utvärdera och kompensera för kvaliteten i befintliga artdata.

– Det finns en stor efterfrågan, inte minst från våra skogliga kunder, efter stöd för att hantera artskyddet på ett bra sätt. Myndigheterna ställer nya krav och våra kunder vill ta fram så bra kunskapsunderlag som möjligt, säger Olof Widenfalk VD på Greensway.

De nya verktygen är resultatet av ett långvarigt och omfattande arbete, i forskningsprojekt samt genom eget utvecklingsarbete och samarbeten med olika kunder. En nyckel är kunskapsutveckling inom ekologi och statistisk modellering.

– I dag finns bra data, tekniska lösningar och datorkapacitet, det är oftast inte där begränsningen ligger.

Greensway har sedan starten 2015 haft som mål att bygga upp ett företag med stark vetenskaplig kompetens – inom ekologi och naturvård liksom inom modellering och digital utveckling. I dagsläget har nästan hälften av medarbetarna en forskarutbildning. Utan den ekologiska expertkompetensen på företaget hade inte utvecklingen varit möjlig.

Uppstarten av dotterbolaget Greensway Digital och möjligheten till samverkan med konsulterna i moderbolaget har bidragit till framstegen. Konsultuppdragen ökar förståelsen för kundernas problem och behov, vilket säkrar att den digitala utvecklingen har hög praktisk relevans och vilar på vetenskaplig grund.

Greensway har tagit fram flera tjänster som bland annat kan underlätta arbetet med artskydd, till exempel vid exploatering av naturmiljöer.

Verktygen bygger dels på fritt tillgängliga data från exempelvis Artportalen och Skogsstyrelsen. Men kundernas egna insamlade data är viktiga för att förbättra verktygens funktion. För att de ska vara användbara i de komplexa förhållanden som ett ekosystem innebär är det viktigt att de succesivt kan förbättras med nya data, så kallad machine learning. Jonas Josefsson, analytiker och utredare på Greensway, lyfter fram systematisk uppföljning som ytterligare en nyckelfaktor i utvecklingen. Det gäller också behovet av att följa upp effekten av olika åtgärder för att gynna biologisk mångfald:

– Vi ser att många av våra kunder uppskattar att vi kan ta fram systematiska uppföljningar för att kvalitetssäkra och utveckla deras arbete.

Idag samarbetar Greensway med många skogliga aktörer i arbetet med artskydd och naturvård men det är inom annan exploatering, bland annat el-infrastruktur och stadsutveckling, som Greensway ser den största efterfrågan av sina tjänster.

– Just nu sker den starkaste utvecklingen i verksamheten helt klart inom el-infrastruktur och stadsutveckling, där vi också ser en större internationell kundgrupp.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@greensway.se eller support@greensway.se

Greensway kommer också att finnas på plats med en monter på årets Flora- och faunakonferens för att visa en del av verktygen.