I måndags den 30/11 antog kommunfullmäktige i Stockholms stad en Handlingsplan för biologisk mångfald. Syftet med handlingsplanen är att ange inriktningen för arbetet med biologisk mångfald inom staden, exempelvis i arbetet med planer och skötsel av grönområden.

Handlingsplanen är också ett led i arbetet med att nå stadens Vision 2040 som anger att: ”Stadens grönområden är tillgängliga och trygga med en rik biologisk mångfald och smarta ekosystemtjänster som gör staden väl rustad för ett förändrat klimat”. Handlingsplanen är indelad i fem strategier som omfattar bland annat prioriterade arter och naturkvaliteter, behov av ekologiska förstärkningsåtgärder och biologisk mångfald i stadens processer.

Greensway har varit delaktiga och bidragit till arbetet med handlingsplanen, som tagits fram av en projektgrupp som huvudsakligen bestått av tjänstemän från Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. Lina Widenfalk på Greensway har varit processledare i projektet. Dessutom har Olof Widenfalk tagit fram kunskapsunderlag för arbetet och Alejandro Ruete utfört analyser för förslag på olika förstärkningsområden. För att förankra handlingsplanen ledde också Greensway en workshop med representanter från stadens alla kontor och bolag som arbetar med frågor som rör eller påverkar biologisk mångfald. Synpunkter och inspel från workshopen arbetades sedan in i handlingsplanen.

-Utveckling av biologisk mångfald i ett växande storstadsområde innebär naturligtvis stora utmaningar, med den exploatering och de olika intressen som ska samsas där.

Säger Olof Widenfalk, VD på Greensway och fortsätter.

-Det ställer särskilda krav på precision, rätt åtgärder på rätt plats, för att arbetet ska bli framgångsrikt. Det måste bygga på hög kunskap om ekologiska samband och processer, samt olika artgruppers krav. Vi är naturligtvis glada och stolta över att ha fått möjlighet att bidra till det här viktiga arbetet och ser det som ett kvitto på den höga kompetens som finns inom företaget.

Tanken är att handlingsplanen för biologisk mångfald nu ska leda vidare till framtagande av lokala åtgärdsplaner i de olika stadsdelsförvaltningarna. Ett arbete som staden kommer inleda under 2021.

Handlingsplanen kommer att lanseras på fredag 4/12 kl 10-11:30 genom ett digitalt panelsamtal kring biologisk mångfald. Vi välkomnar alla att gå in och lyssna!

http://miljobarometern.stockholm.se/natur/lansering/