Handlingsplan biologisk mångfald

Handlingsplan för biologisk mångfald

Under 2019 arbetade Stockholms stad med att ta fram en handlingsplan för hur staden ska arbeta med biologisk mångfald. Från Greensway har vi hjälpt till med processledning under arbetet, för att tillsammans med tjänstemän från Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret ta fram utredningar till handlingsplanen. Vi har dessutom tagit fram kunskapsunderlag för arbetet samt utfört GIS-analyser för att ta fram förslag på förstärkningsområden.

För att förankra handlingsplanen hos stadens kontor och bolag som arbetar med eller påverkar biologisk mångfald organiserade vi en workshop. Workshopen hade god uppslutning och innehöll många intressanta diskussioner. Handlingsplanen gick ut på kontorsremiss inom staden i slutet av 2019 och kommer att revideras under våren 2020.

Liknande projekt